KAWASO Vietnam, KAWASO Việt Nam, Thiết bị KAWASO, Đại lý KAWASO Việt Nam

Models

Name of products - Tên sản phẩm

Brand name

Sublance probe

 

 

DCP-DV

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-DV-D

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-DVL

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-OSL

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-Tr

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-T

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-L

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-LB

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

Temperature Measurement and Sampling Probe

 

Kawaso Vietnam

STP-S

Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso

Đầu dò đo nhiệt độ và lấy mẫu Kawaso

Kawaso Vietnam

STP-T

Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso

Đầu dò đo nhiệt độ và lấy mẫu Kawaso

Kawaso Vietnam

STP-ST

Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso

Đầu dò đo nhiệt độ và lấy mẫu Kawaso

Kawaso Vietnam

STP-ST

Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso

Đầu dò đo nhiệt độ và lấy mẫu Kawaso

Kawaso Vietnam

 

 

 

 

Oxygen Measurement Probe

 

Kawaso Vietnam

OXT-O

Oxygen Measurement Probe Kawaso

Đầu dò đo oxy Kawaso

Kawaso Vietnam

OXT-OS

Oxygen Measurement Probe Kawaso

Đầu dò đo oxy Kawaso

Kawaso Vietnam

LF

Oxygen  Probe for Secondary Refining Kawaso

Đầu dò oxy để tinh chế thứ cấp Kawaso

Kawaso Vietnam

Temperature Measurement Immersion Probe

 

Kawaso Vietnam

SK-S

Temperature Measurement Immersion Probe Kawaso

Đầu dò ngâm đo nhiệt độ Kawaso

Kawaso Vietnam

Calculator for Chemical Sensors

 

Kawaso Vietnam

Holder for Probe

 

Kawaso Vietnam

SLH-N

Sublance Holder, One-touch holder Kawaso

Giá đỡ đầu dò Subblance, Giá đỡ 1 chạm Kawaso

Kawaso Vietnam

SLH-R

Sublance Holder, One-touch holder Kawaso

Giá đỡ đầu dò Subblance, Giá đỡ 1 chạm Kawaso

Kawaso Vietnam

SKH-LS

Hand-Operated Holders Kawaso

Giá đỡ Kawaso

Kawaso Vietnam

SKH-LB

Hand-Operated Holders Kawaso

Giá đỡ Kawaso

Kawaso Vietnam