Danh mục sản phẩm cảm biến quang LEUZE Việt Nam phần 12

Model:

RK18B.1/4P-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117375

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK18B.1/4P-6000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117374

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK18B.1/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117373

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK18B.1/2N-6000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117372

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.FXT3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117371

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.FXT3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117369

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.T3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117367

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.T3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117366

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.T2/4X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117365

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.T2/NX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117364

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.T2/4P-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117363

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.T2/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117361

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.T2/2N-6000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117360

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.1/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117359

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.1/4P-6000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117358

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.1/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117357

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTR 55/22-XL,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117199

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK318B.W/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116863

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK318B.W/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116862

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK318B.W/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116861

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK318B.W/2N

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116860

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK318B/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116859

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK318B/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116858

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK318B/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116857

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK318B/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116856

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LS318B.W/9D-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116855

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE318B.W/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116849

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS318B.W/9D

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116854

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE318B.W/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116848

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS318B/9D-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116853

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE318B/2N-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116845

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS318B/9D

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116852

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE318B/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116844

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRTR 55/44-XL,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116828

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 96B M/C66.01.C1S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116678

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LSSR 2.8,150-S8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116172

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSER 2/4,150-S8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116173

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRTL 96B M/66.04S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115690

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRKL 8/24.99-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115689

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTL 8/66.09-150-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115688

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 55/66-S8 Ex

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115269

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK 55/6D.42-S8.3 Ex

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115207

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTL 55/66-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115206

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 55/66,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115205

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 55/66,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115204

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 53/66-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115203

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 53/66,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115202

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK 18/44 L.43

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115193

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTIL 96B M/66.01S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115016

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTIL 96B M/C66.01S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50115015

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRKL 53/6.42-S8.3

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50114884

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50114409

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 96B M/C66.03S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50114306

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRKL 55/6.22,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50114072

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 55/6.42,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50114071

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTR 55/66-XL,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50114070

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 55/66-S,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50114069

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 46B/L4.23-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50114037

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 46B/6.22,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50114034

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 46B/6.22-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50114032

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96M/P-1620-1800-41

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50113909

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 96B M/66.02S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50113800

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK 53/6D.421-S8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50113279

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RKR 3B/22D.01,200-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50113267

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 55/6D.42-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112992

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 55/6.42-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112991

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTL 96B M/66.9.03S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112862

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 96B M/666.01S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112804

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 96B M/6.49.02S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112803

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK 55/6D.42,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112478

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 55/6.42,200-S12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112477

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 53/6.42-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112475

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 2/42D,150-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112141

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 2/42D,150-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112140

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 2/42D

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112139

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 2/42,150-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112138

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 2/42,150-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112137

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 2/42

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112136

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LSSR 2,150-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112129

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSER 2/42,150-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112132

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSSR 2,150-S8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112128

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSER 2/42,150-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112131

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSSR 2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112127

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSER 2/42

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112130

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRTR 2/42D-50F,150-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112126

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42D-50F,150-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112125

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42D-50F

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112124

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42-50F,150-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112123

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42-50F,150-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112122

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42-50F

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112121

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42D-30F,150-S12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112120

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42D-30F,150-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112119

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42D-30F

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112118

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42-30F,150-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112117

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42-30F,150-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112116

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42-30F

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112115

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42D-15F,150-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112114

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42D-15F,150-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112113

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42D-15F

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112112

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42-15F,150-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112111

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Xem thêm các sản phẩm LEUZE Việt Nam TẠI ĐÂY

RK18B.1/4P-M12, 50117375, RK18B.1/4P-6000, 50117374, RK18B.1/2N-M12, 50117373, RK18B.1/2N-6000, 50117372, PRK18B.FXT3/4P-M12, 50117371, PRK18B.FXT3/2N-M12, 50117369, PRK18B.T3/4P-M12, 50117367, PRK18B.T3/2N-M12, 50117366, PRK18B.T2/4X-M12, 50117365, PRK18B.T2/NX-M12, 50117364, PRK18B.T2/4P-M12, 50117363, PRK18B.T2/PX-M12, 50117361, PRK18B.T2/2N-6000, 50117360, PRK18B.1/4P-M12, 50117359, PRK18B.1/4P-6000, 50117358, PRK18B.1/2N-M12, 50117357, HRTR 55/22-XL,5000, 50117199, PRK318B.W/4P-M12, 50116863, PRK318B.W/4P, 50116862, PRK318B.W/2N-M12, 50116861, PRK318B.W/2N, 50116860, PRK318B/4P-M12, 50116859, PRK318B/4P, 50116858, PRK318B/2N-M12, 50116857, PRK318B/2N, 50116856, LS318B.W/9D-M12, 50116855, LE318B.W/2N-M12, 50116849, LS318B.W/9D, 50116854, LE318B.W/2N, 50116848, LS318B/9D-M12, 50116853, LE318B/2N-M12, 50116845, LS318B/9D, 50116852, LE318B/2N, 50116844, HRTR 55/44-XL,5000, 50116828, HRTL 96B M/C66.01.C1S-S12, 50116678, LSSR 2.8,150-S8.3, 50116172, LSER 2/4,150-S8.3, 50116173, HRTL 96B M/66.04S-S12, 50115690, PRKL 8/24.99-S12, 50115689, HRTL 8/66.09-150-S12, 50115688, HRTR 55/66-S8 Ex, 50115269, PRK 55/6D.42-S8.3 Ex, 50115207, HRTL 55/66-S8, 50115206, HRTL 55/66,5000, 50115205, HRTL 55/66,200-S12, 50115204, HRTL 53/66-S8, 50115203, HRTL 53/66,5000, 50115202, PRK 18/44 L.43, 50115193, HRTIL 96B M/66.01S-S12, 50115016, HRTIL 96B M/C66.01S-S12, 50115015, PRKL 53/6.42-S8.3, 50114884, HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n, 50114409, HRTL 96B M/C66.03S-S12, 50114306, PRKL 55/6.22,5000, 50114072, PRK 55/6.42,5000, 50114071, HRTR 55/66-XL,5000, 50114070, HRTR 55/66-S,5000, 50114069, HRTR 46B/L4.23-S12, 50114037, HRTR 46B/6.22,200-S12, 50114034, HRTR 46B/6.22-S12, 50114032, HRT 96M/P-1620-1800-41, 50113909, HRTL 96B M/66.02S-S12, 50113800, PRK 53/6D.421-S8.3, 50113279, RKR 3B/22D.01,200-S8, 50113267, PRK 55/6D.42-S8, 50112992, PRK 55/6.42-S8, 50112991, HRTL 96B M/66.9.03S-S12, 50112862, HRTL 96B M/666.01S-S12, 50112804, HRTL 96B M/6.49.02S-S12, 50112803, PRK 55/6D.42,200-S12, 50112478, PRK 55/6.42,200-S12, 50112477, PRK 53/6.42-S8, 50112475, PRK 2/42D,150-S12, 50112141, PRK 2/42D,150-S8, 50112140, PRK 2/42D, 50112139, PRK 2/42,150-S12, 50112138, PRK 2/42,150-S8, 50112137, PRK 2/42, 50112136, LSSR 2,150-S12, 50112129, LSER 2/42,150-S12, 50112132, LSSR 2,150-S8, 50112128, LSER 2/42,150-S8, 50112131, LSSR 2, 50112127, LSER 2/42, 50112130, HRTR 2/42D-50F,150-S12, 50112126, HRTR 2/42D-50F,150-S8, 50112125, HRTR 2/42D-50F, 50112124, HRTR 2/42-50F,150-S12, 50112123, HRTR 2/42-50F,150-S8, 50112122, HRTR 2/42-50F, 50112121, HRTR 2/42D-30F,150-S12, 50112120, HRTR 2/42D-30F,150-S8, 50112119, HRTR 2/42D-30F, 50112118, HRTR 2/42-30F,150-S12, 50112117, HRTR 2/42-30F,150-S8, 50112116, HRTR 2/42-30F, 50112115, HRTR 2/42D-15F,150-S12, 50112114, HRTR 2/42D-15F,150-S8, 50112113, HRTR 2/42D-15F, 50112112, HRTR 2/42-15F,150-S12, 50112111