Nhà phân phối Tủ đông National Lab chính hãng giá tốt tại Việt Nam

PMM0861EEN

Small Scale Chest Freezer ProfiMaster Mini

Tủ đông National Lab

Laboratory Chest Freezers

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.621

2225WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.622

3525WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.623

4525WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.624

5325WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.625

6125WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.626

7125WN

Laboratory Chest Freezer LabStar Mira LSMI

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.627

PLPO1345WN

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Pollux PLPO

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.628

PLPO2245WN

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Pollux PLPO

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.629

PLPO3045WN

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Pollux PLPO

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.630

PLPO1345WN

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Pollux PLPO

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.631

PLPO4245WN

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Pollux PLPO

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.632

PLTA 0962

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.633

PLTA 3362

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.634

PLTA 4362

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.635

PLTA 5562

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.636

PLTA 1462

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.637

PLTA 0986

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.638

PLTA 0987

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.639

PLTA 2086

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.640

PLTA 2087

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.641

PLTA 3386

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.642

PLTA 3387

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.643

PLTA 4386

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.644

PLTA 4387

Laboratory Chest Freezer ProfiLine Taurus PLTA

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.645

PLULC17501EWN

Chest Freezer ProfiLine Ultimus

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.646

PLULC33501EWN

Chest Freezer ProfiLine Ultimus

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.647

PLULC48501EWN

Chest Freezer ProfiLine Ultimus

Tủ đông National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.648

 

Tủ đông National Lab, PMM0861EEN, 2225WN, 3525WN, 4525WN, 5325WN, 6125WN, 7125WN, PLPO1345WN, PLPO2245WN, PLPO3045WN, PLPO1345WN, PLPO4245WN, PLTA 0962, PLTA 3362