Nhà phân phối Tủ đông phòng lab National Lab chính hãng giá tốt tại Việt Nam

PLPE 0186 EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE 0186

Tủ đông phòng lab National Lab

Laboratory Upright Freezers

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.576

PLPE 0486

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE 0486

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.577

ML0521WN

Laboratory upright freezer MedLab ML

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.578

PMU0452EEU

Laboratory Upright Freezer ProfiMaster PMU0452

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.579

PMU0452EEN

Laboratory Upright Freezer ProfiMaster PMU0452

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.580

PLPE 0686EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE 0686

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.581

PLPE 1286EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE 1286

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.582

ProfiFrost PFU0833WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.583

ProfiFrost PFU0841WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.584

ML1225WN

Laboratory upright freezer MedLab ML

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.585

PLPE 1086EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.586

PLPE 2545EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.587

PLPE 2560EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.588

ProfiFrost PFU1433WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.589

ProfiFrost PFU1447WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.590

ML1625WN

Laboratory upright freezer MedLab ML

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.591

ML3125WN

Laboratory upright freezer MedLab ML

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.592

ProfiFrost PFU2728WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.593

ProfiFrost PFU2747WN

Laboratory Upright Freezer ProfiFrost PFU/PF

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.594

LabStar Sirius LSSI 3530EWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 3530

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.595

LabStar Sirius LSSI 3530EEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 3530

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.596

LabStar Sirius LSSI 5030EWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 50

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.597

LabStar Sirius LSSI 5030EEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 50

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.598

LabStar Sirius LSSI 5025GEWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 50

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.599

LabStar Sirius LSSI 5025GEEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 50

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.600

LabStar Sirius LSSI 7530EWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 75.

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.601

LabStar Sirius LSSI 7530EEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 75.

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.602

LabStar Sirius LSSI 7525GEWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 75.

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.603

LabStar Sirius LSSI 7525GEEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 75.

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.604

LabStar Sirius LSSI 14030EWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 140

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.605

LabStar Sirius LSSI 14030EEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 140

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.606

LabStar Sirius LSSI 14025GEWU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 140

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.607

LabStar Sirius LSSI 14025GEEU

Laboratory Upright Freezer LabStar Sirius LSSI 140

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.608

PLPE4240EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE42

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.609

PLPE4286EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE42

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.610

PLPE 6042

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE 60

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.611

PLPE7240EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE72

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.612

PLPE7286EWN

Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE72

Tủ đông phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.613

 

Tủ đông phòng lab National Lab, LabStar Sirius LSSI 7525GEWU, LabStar Sirius LSSI 7525GEEU, LabStar Sirius LSSI 14030EWU, LabStar Sirius LSSI 14030EEU, LabStar Sirius LSSI 14025GEWU, LabStar Sirius LSSI 14025GEEU, PLPE4240EWN, PLPE4286EWN, PLPE 6042, PLPE7240EWN, PLPE7286EWN