Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T14-150G - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T14-150G, 68020101, MLC500T14-300G, 68020103, MLC500T14-450G, 68020104, MLC500T14-600G, 68020106, MLC500T14-750G, 68020107, MLC500T14-900G, 68020109, MLC500T14-1050G, 68020110, MLC500T14-1200G, 68020112, MLC500T14-1350G, 68021113, MLC500T14-1500G, 68020115

Combination product

MLC520R14-150G

Part no.: 68021101
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-150G

Part no.: 68020101
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-300G

Part no.: 68021103
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-300G

Part no.: 68020103
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-450G

Part no.: 68021104
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-450G

Part no.: 68020104
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-600G

Part no.: 68021106
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-600G

Part no.: 68020106
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-750G

Part no.: 68021107
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-750G

Part no.: 68020107
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-900G

Part no.: 68021109
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-900G

Part no.: 68020109
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1050G

Part no.: 68021110
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1050G

Part no.: 68020110
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1200G

Part no.: 68021112
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1200G

Part no.: 68020112
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1350G

Part no.: 68021113
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1350G

Part no.: 68020113
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1500G

Part no.: 68021115
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1500G

Part no.: 68020115
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T14-150G, 68020101, MLC500T14-300G, 68020103, MLC500T14-450G, 68020104, MLC500T14-600G, 68020106, MLC500T14-750G, 68020107, MLC500T14-900G, 68020109, MLC500T14-1050G, 68020110, MLC500T14-1200G, 68020112, MLC500T14-1350G, 68021113, MLC500T14-1500G, 68020115, MLC520R14-150G, 68021101, MLC520R14-300G, 68021103, MLC520R14-450G, 68021104, MLC520R14-600G, 68021106, MLC520R14-750G, 68021107, MLC520R14-900G, 68021109, MLC520R14-1050G, 68021110, MLC520R14-1200G, 68021112, MLC520R14-1350G, 68021113, MLC520R14-1500G, 68021115