thickness-check-calix-kiem-tra-do-day-calix.png

CALIX XL
For measurements in the centerline of the material or over the entire material width, the LAP CALIX XL offers the right solution with its traversing thickness measurement.

CALIX XL Đối với các phép đo ở đường tâm của vật liệu hoặc trên toàn bộ chiều rộng vật liệu, LAP CALIX XL cung cấp giải pháp phù hợp với phép đo độ dày di chuyển ngang của nó.

TECHNICAL DATA
  Calix S 10 Calix S 30 CALIX XL 30
Measuring range 10 mm 30 mm 30 mm
Measuring depth 250 mm 250 mm 1,070 mm
Throat depth 300 mm 300 mm 1,300 mm
Throat height 200 mm 200 mm 200 mm
Resolution 0.2 mm 0.5 mm 0.5 mm
Repeatability ±0.35 μm ±1 μm ±0.5 μm
Accuracy ±2.5 μm ±7.5 μm ±2 μm
Dimensions [H × W × T] 623 × 164 × 511 623 × 164 × 511 800 × 300 × 1,645
Weight 20 kg 20 kg 230 kg
Laser type, wavelength, colour Diode, 670 nm, red Diode, 670 nm, red Diode, 670 nm, red
Laser class 2 / 3B 2 / 3B 2 / 3B
Protection class IP 65 IP 65 IP 65