[SyxthSense Việt Nam] Thiết bị SyxthSense chính hãng giá tốt

TAE-DCT Bộ điều khiển nhiệt độ Temperature controller, SyxthSense Vietnam
PDS2-V Bộ điều khiển nhiệt độ Temperature controller, SyxthSense Vietnam
BPRO-4 Board mạch điều khiển lò hơi Boiler Controllers / Sequencers, SyxthSense Vietnam
 BPRO-10  Board mạch điều khiển lò hơi Boiler Controllers / Sequencers, SyxthSense Vietnam
BPRO-4A Board mạch điều khiển lò hơi Analogue Boiler Sequencer Pro 4, SyxthSense Vietnam
EH-800 Bộ điều khiển Heating controller, SyxthSense Vietnam
PDS2-H Bộ điều khiển tích hợp Modbus HEATING COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
EH-800B Bộ điều khiển HEATING COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX661-CSC-V Bộ điều khiển nhiệt độ HEATING COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX661-CSC-V-T Bộ điều khiển nhiệt độ HEATING COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX661-THETA-II Bộ điều khiển nhiệt độ HEATING COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
PDS2-O Bộ điều khiển nhiệt độ tích hợp Modbus HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
 SYX76X2 Bộ điều khiển kỹ thuật số HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX-TPC35 3.5INCH TCP IP LCD Màn hình kết nối với bộ điều khiển HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX660 Bộ điều khiển kỹ thuật số HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX661 Bộ điều khiển kỹ thuật số HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX663 Bộ điều khiển kỹ thuật số HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX664 Bộ điều khiển kỹ thuật số HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX665 Bộ điều khiển kỹ thuật số HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX760 Bộ điều khiển kỹ thuật số HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX761 Bộ điều khiển kỹ thuật số HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX762  Bộ điều khiển kỹ thuật số HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX763 Bộ điều khiển kỹ thuật số HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
SYX764 Bộ điều khiển kỹ thuật số HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam
HW-103455 Giá lắp đặt DIN-RAIL MOUNTING BRACKET
FBS51-04 DDC420 Mô đun mở rộng  EXTENSION MODULE, SyxthSense Vietnam
FBU410 DDC420 Mô đun mở rộng  EXTENSION MODULE, SyxthSense Vietnam
FBM018 DDC420 Mô đun mở rộng  EXTENSION MODULE, SyxthSense Vietnam
DDC420  Bộ điều khiển CONTROLLER, SyxthSense Vietnam
PS4000 Công cụ lập trình cho bộ điều khiển DDC CONTROLLER, SyxthSense Vietnam
TPC56 5.6 INCH TCP IP LCD Màn hình kết nối với bộ điều khiển CONTROLLER, SyxthSense Vietnam
 SYX-DDC-SMB Giá lắp đặt nhỏ MOUNTING OPTIONS, SyxthSense Vietnam
SYX-DDC-LMB Giá lắp đặt lớn MOUNTING OPTIONS, SyxthSense Vietnam
EASYIO-FW-8 Bộ điều khiển không dây SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
EASYIO-FW-14 Bộ điều khiển SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
EASYIO-FW-28 Bộ điều khiển không dây SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
EASYIO-30P Bộ điều khiển SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
EASYIO-FS-20 Bộ điều khiển SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
EasyIO-FG32 Bộ điều khiển SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
EASYIO-FS-32 Bộ điều khiển SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SDC-TS7PLUS-SYSTEMVIEW7 Màn hình cảm ứng EASYIO AND SEDONA DISPLAYS AND TOOLS, SyxthSense Vietnam
SDC-TS35 Màn hình cảm ứng EASYIO AND SEDONA DISPLAYS AND TOOLS, SyxthSense Vietnam
 SRC-100 Bộ điều khiển STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
HLS21 Bộ điều khiển STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
HLS33-EXT Bộ điều khiển STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-100-LCD Bộ điều khiển STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
HLS16-N Bộ điều khiển STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
HLS21-N Bộ điều khiển STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
HLS21-N-EXT Bộ điều khiển STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
HLS33-N Bộ điều khiển STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
HLS33-N-EXT Bộ điều khiển STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-100-BAC Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-110-BAC Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-100-LCD-BAC Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-200-BAC Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-211-BAC Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-212-BAC Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-200-RH-BAC Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-202-BAC Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
CU-LH-BAC  Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
 CU-LHB-BAC Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
 SRC-200-CO2-BAC Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-200-CO2RH-BAC Bộ điều khiển BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-602-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRT-60-BAC-24 Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-604H-BAC  Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-600-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-601-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-601H-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-603-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-602-CO2-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-600-CO2-BAC  Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-604H-CO2-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-601-CO2-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-601H-CO2-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-603-CO2-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-P-700-BAC  Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
SRC-P-702-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
SRC-P-704H-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
SRC-P-701-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
SRC-P-701H-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
SRC-P-703-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
SRC-P-700-CO2-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
SRC-P-702-CO2-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
SRC-P-704H-CO2-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
SRC-P-701-CO2-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
SRC-P-701H-CO2-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
SRC-P-703-CO2-BAC Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam
CA-SR Bộ giảm căng dây cáp MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
 SRC-100-MOD Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
NR9000-RT1B Bộ điều khiển tích hợp giao tiếp MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
NR9000-RT2A  Bộ điều khiển tích hợp giao tiếp MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
NR9000-RT2B Bộ điều khiển tích hợp giao tiếp MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
 SRC-110-MOD Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-100-LCD-MOD Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-200-MOD Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
 SRC-210-MOD Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-211-MOD Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-212-MOD Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
 HLS35 Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-200-RH-MOD Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
 SRC-202-MOD-SPB Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
 CU-LH-MOD Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
HLS44-V Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRC-200-CO2-MOD Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
 SRC-200-CO2RH-MOD Bộ điều khiển tích hợp Modbus MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
STL-D01 NTC10 Cảm biến nhiệt độ SyxthSense Vietnam
TFE-IFMEI Mô đun điều khiển ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
 TFD-01M FCU Bộ điều chỉnh nhiệt ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TFD-012 FCU Bộ điều chỉnh nhiệt ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TFD-04M FCU Bộ điều chỉnh nhiệt ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
 TFD-042 FCU Bộ điều chỉnh nhiệt ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TFX-01M FCU Bộ điều chỉnh nhiệt ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TFX-012 FCU Bộ điều chỉnh nhiệt ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRC-200-CO2-BAC Bộ điều khiển tích hợp cảm biến BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
BAC-RI Mô đun giao diện BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
 BAC-RI-2B Mô đun giao diện BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
BAC-RI-3B Mô đun giao diện BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
BAC-RI-4B Mô đun giao diện BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRI-71-BAC-24 Mô đun giao diện tích hợp màn hình cảm ứng BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRI-75-BAC Mô đun giao diện tích hợp màn hình cảm ứng BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
MOD-RI  Mô đun giao diện với truyền thông Modbus MODBUS DISPLAYS AND IO MODULES, SyxthSense Vietnam
 MOD-RI-2B Mô đun giao diện với truyền thông Modbus MODBUS DISPLAYS AND IO MODULES, SyxthSense Vietnam
SRC-500-MOD Mô đun giao diện với truyền thông Modbus MODBUS DISPLAYS AND IO MODULES, SyxthSense Vietnam
 SRC-500-BAC Bộ điều khiển tích hợp màn hình cảm ứng  APARTMENT BACNET MODBUS TOUCHSCREEN CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
TTD-241M Bộ điều khiển được thiết kế cho các ống bức xạ RADIANT HEATING CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
TTD-181M Bộ điều khiển được thiết kế cho các ống bức xạ RADIANT HEATING CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
TDS-005M Bộ điều khiển bảng điều khiển năng lượng mặt trời SOLAR PLANT CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
TDS-006M ELIOS 25 Bộ điều khiển bảng điều khiển năng lượng mặt trời SOLAR PLANT CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam
SRT-50-24 Bộ điều khiển nhiệt độ TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-50-M Bộ điều khiển nhiệt độ TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-50-12 Bộ điều khiển nhiệt độ TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-50-12 Bộ điều khiển nhiệt độ TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-P50-12 Bộ điều khiển nhiệt độ TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-P50-MOD-24 Bộ điều khiển nhiệt độ TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAM-O11 Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRO MECHANICAL ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAM-012 Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRO MECHANICAL ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAM-013 Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRO MECHANICAL ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAM-014  Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRO MECHANICAL ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAS-052 Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAS-052T Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAN-012 Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAS-04M Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAS-042 Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAS-04MT Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAS-042T  Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAS-05MT Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
 TAN-01M Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAS-05M Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAD-02B Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAD-02M Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAD-022 Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAE-ZN4-MC Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TAE-ZN4-2C Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TCW-02B Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TFE-INF Mô đun điện POWER MODULE FOR FCU THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TFF-01M FCU Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TFZ-01M FCU  Bộ điều khiển nhiệt độ ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-50-BAC-12 Bộ điều khiển nhiệt độ DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-50-BAC-24 Bộ điều khiển nhiệt độ DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-50-BAC-M  Bộ điều khiển nhiệt độ DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-P50-BAC-M Bộ điều khiển nhiệt độ DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-P50-BAC-12 Bộ điều khiển nhiệt độ DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
 SRT-P50-BAC-24 Bộ điều khiển nhiệt độ DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-50-MOD-24 Bộ điều khiển nhiệt độ DESIGNER RANGE MODBUS ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
 SRT-50-MOD-12 Bộ điều khiển nhiệt độ DESIGNER RANGE MODBUS ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-50-MOD-M  Bộ điều khiển nhiệt độ DESIGNER RANGE MODBUS ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-P50-MOD-M Bộ điều khiển nhiệt độ DESIGNER RANGE MODBUS ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
SRT-P50-MOD-12 Bộ điều khiển nhiệt độ DESIGNER RANGE MODBUS ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TX-CRTX  Bộ thu không dây WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam
TX-RX02 Bộ thu không dây WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam
TX-CCRX Bộ thu không dây WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam
TX-RX0801 Bộ thu không dây WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam
TX-BC0401  Bộ thu không dây WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam
 TX-BC0601 Bộ thu không dây WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam
 TX-BC0801 Bộ thu không dây WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam
TX-TETX Bộ thu không dây WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam
TX-RX01 Bộ thu không dây WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam
DTP-A80-BC-TP Bộ điều khiển nhiệt độ WIRELESS RADIO FREQUENCY THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam
TEHR-LL Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
TERC  Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
TEAT-LL Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
TEK-LL Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
LLK-V2 Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
LUK-V2  Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
TEGV-LL Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
TEKV-LL Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
PEL1000  Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
 PEL2500 Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
PEL1000-N Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
 PEL2000-N Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
PEL2500-N Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
 PEL-N Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
PELL-N PELL LON Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
AQS-R Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
ILH-M Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
ILH-N Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
ILH-M-N  Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
 AQS-R-A Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
AQS-D-A Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
ILH-RH Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
ILH-RH-N Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
IML  Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
IML-M Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
CDR-BAC Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
RHR-BAC Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
RHD-BAC-150 Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
RHO-BAC Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
RHD-BAC-150-D Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
 LLR-BAC Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
 FL-6  Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
TEW-BAC-100 Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
TEO-BAC Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
TEW-BAC-100-D Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
662253 LK+CO2 Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
HDU Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
HDK-N Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
HDU-N Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
HDU-M-N Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
HDK-RH Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
HDK-RH-N Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam
HDK-M-RH Cảm biến nhiệt độ Sensors, SyxthSense Vietnam

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm

 

SyxthSense, SyxthSense Vietnam, SyxthSense Việt Nam, Đại lý SyxthSense Việt Nam