NIDEC Avtron Vietnam, AV56A1DDF84XW9ZA, AV56A1DDF84XW9ZA NIDEC Avtron Vietnam, Encoder AV56A1DDF84XW9ZA 

 

100% USA Origin

NIDEC Avtron Vietnam

Model: AV56A1DDF84XW9ZA
Encoder