Balluff Vietnam, BTL03E0, BTL0705, BCC0FTA, BAM013J, đại lý Balluff Vietnam

 

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL03E0
BTL5-H112-M0300-P-SA229-KA05 Linear Transducer

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0705
BTL7-E170-M0075-B-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC0FTA
BKS-S 33M-TF-05 Linear Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM013J
BTL-P-1012-4R Mechanical Accessories