LMGZ310.3000.50, LMGZ310.519.794, Đại lý chính hãng FMS Vietnam

FMS Vietnam Model: LMGZ310.3000.50
(Replace for LMGZ310.519.794)
Force sensor