LDSBRPT02M08502A0, LDSBRPT02M08502A0 MTS Sensor, Cảm biến vị trí LDSBRPT02M08502A0, Đại lý chính hãng MTS Sensor Vietnam

MTS Sensor Vietnam Code: RHM1900MP021S1G6100
 Temposonics® R-Series
 Note: order before 30/06/2021
MTS Sensor Vietnam Code: RH5MA1900M01P021S1011G6
 Temposonics® R-Series V Rod
 Note: RHM1900MP021S1G6100 obsoleted
MTS Sensor Vietnam code : LDSBRPT02M08502A0
 Temposonics® L Sensor