DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI HANDY 2025
Thiết bị cầm tay
Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI HANDY 3020
Thiết bị cầm tay
Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI SYSTEM 4010
Thiết bị cầm tay
Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI SYSTEM 5060 PLUS Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
MULTI SYSTEM 8050 Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
PATRICK Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
 DIAGNOSTIC TEST EQUIPMENT
Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán Hydrotechnick
SEG 1060 Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
MULTIXTEND MultiXtend UI Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
MULTIXTEND MultiXtend Bluetooth  Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1620 Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1615 Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1215 Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
ORIGINAL MINIMESS®1604 Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
FLAT FACE Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
GAS SERIES Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
MINIMESS® p/T 1620 Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
MINIMESS®HOSES Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
MINIMESS®GAS FILLING VALVES Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam
Test Point coupling
Khớp nối thủy lực
ADAPTERS Hydrotechnik VietNam, PTC VietNam