Higen Vietnam, KMI-05HK, Đaị lý chính hãng Higen Vietnam

100% Korea Origin Higen Vietnam KMI-05HK1
Three Phase Totally Enclosed Fan Cooled (Horizontal Type)