Flir Vietnam, FLIR™ ETS320, Thermal Imaging System for Electronics Testing, Hệ thống hình ảnh nhiệt để kiểm tra điện tử FLIR™ ETS320, Đại lý Flir Việt Nam 

100% Sweden/USA Origin Flir Vietnam FLIR™ ETS320
Thermal Imaging System for Electronics Testing