EMGZ306A, RMGZ400C.200, RMGZ100C.10, Đại lý chính hãng FMS Vietnam

FMS Vietnam Model: EMGZ306A
 Tension Measuring Amplifier
FMS Vietnam Model: RMGZ400C.200
 Medium size force sensor for pulley
FMS Vietnam Model: RMGZ100C.10
 Compact force sensor for pulley