EMG Vietnam, 231166_E, LS14.01, Cảm biến điện quang 231166_E, Đại lý chính hãng EMG Vietnam

Cảm biến điện quang 231166_E, Đại lý chính hãng EMG Vietnam

 

Alternating light measuring receiver LS

Model: LS13.01

PN: 231165_E

Type: LS13.01 HF-Empfãnger

ID No: 231165-00312374

 

Cảm biến quang

Alternating light measuring receiver LS

Model: LS14.01

PN: 231166_E

Type: LS14.01 HF-REF.Empfãnger

ID No: 231166-00312500

Brand: EMG


Origin: Germany

 

1/ Di và cnh EVK và EVM

Thiết b đnh v cm biến cnh EVK và thiết b đnh v cm biến trung tâm EVM được s dng cho cm biến cnh di không tiếp xúc và cm biến tâm di ca di thép. Thiết b, có đ tin cy cao và không b can thip t bên ngoài, phát hin trc quan nhng thay đ v trí cnh và / hoc trung tâm ca di.

Lích: 

 
  • Đ chính xáđo chính xác và đáng tin cy, vì h thng không nhy cm vi s dao đng ca chiu cao di

  • Khong cách gia cm biến và ngun sáng lêđến 4 m

  • Đ tin cy cao và hođng d dàng

  • Thi gian vn hành ngn nh càđt nhanh chóng và đơn gin (không gian lđt ti thiu)

  • Bù bi bn ch đng nh nguyên tđo tham chiếu

  • Cũng thích hđ s dng trong môi trường khc nghit (ví d như dây chuyn ty, nhà máy cán ngui, v.v.)