Hans-schmidt Việt Nam, Harold G. Schaevitz Industries Việt Nam, IFM Việt Nam, IMI NORGREN Việt Nam

Pitesco chuyên cung cấp sản phẩm DX2-1000, DT-315N, PMD-MXT-32-RTD, IN5251, M/146125/M/400 chính hãng, giá tốt tại Việt Nam

100% Germany Origin Hans-schmidt Việt Nam Hans-schmidt Vietnam Model: DX2-1000
Tension Meter 
100% Germany Origin Hans-schmidt Việt Nam Hans-schmidt Vietnam Model: DT-315N
Stroboscope 
100% USA Origin Harold G. Schaevitz Industries Việt Nam Harold G. Schaevitz Industries Vietnam PMD-MXT-32-RTD
Digital Temperature Scanner Indicator  
100% Germany Origin IFM Việt Nam IFM Vietnam Code: IN5251
Description: Inductive dual sensor for valve actuators
100% Germany Origin IMI NORGREN Việt Nam IMI NORGREN Vietnam M/146125/M/400
Cylinder

 

Hans-schmidt Việt Nam, Harold G. Schaevitz Industries Việt Nam, IFM Việt Nam, IMI NORGREN Việt Nam, DX2-1000, DT-315N, PMD-MXT-32-RTD, IN5251, M/146125/M/400