Danh mục sản phẩm Welotec - Đại lý Welotec Việt Nam

Code Mô Tả TV Group Sản phẩm 
OWLC 4003 PA S1 Cảm biến phản xạ khuếch tán  Sensor welotec, cảm biến welotec, welotec vietnam
AM6/AP-2H Cảm biến tiệm cận Sensor welotec, cảm biến welotec, welotec vietnam
AM6/AP-3H Cảm biến tiệm cận Sensor welotec, cảm biến welotec, welotec vietnam
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAX-2M00V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0W-2G500-SMAM2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2C030-SMAMW Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2H250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTUWB-W Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAX-3MWGV-2B050 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF-MM Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAX-2M00V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2C030-SMAMW Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2H250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0W-2G500-SMAM2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTUWB-W Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BOA34006NF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BOA34006NF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GPSGL-TMG-SPI-40NCB Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAX-2M00V-2B050-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0W-2G500-SMAM2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2C030-SMAMW Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0K-2H250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
5G Magneticfoot Antenna WAO-5G000F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-5G000F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAO-GUL0F-2G250-SMAM0 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAX-3MWGV-2B050 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF-MM Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GNSS1-TMG-40N Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WLP2458NGP Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GNSS1-TMG-26N Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
8117D Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GPS-NMO Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
CA450GP+-N Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
UHF 860-880  Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
ASPB574 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPVDB2458 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MLPV700/MLPV800 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MPAMB24495804 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
WAT410/435 0.5m / FME(m) Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MLPV Series Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
Code Mô Tả TV Group Sản phẩm 
TK815L-EX0 bộ định tuyến Router Welotec, welotec Vietnam
Arrakis-pico-MK3 bộ định tuyến Router Welotec, welotec Vietnam
TK525L-W bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK815L-EGW bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK815L-EXW bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK535L1 bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK525L bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK812L bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK812L bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK815L-EX0 bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK525L bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK525L-W bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK535L1 bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK815L-EGW bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK815L-EXW bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK805W-EX0 bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK525W bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
TK805W-EXW bộ định tuyến , router công nghiệp Router Welotec, welotec Vietnam
PCTUWB-W Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BOA34006NF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPDLTE-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027M Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
LPBMLPVMB/LTE Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GL9X1AX-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
MPAMB700MSMA Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GPSGL-TMG-SPI-40NCB Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PLTE7027S-I Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPVMBLTENGP Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
BMLPV5000 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
PCTHPD-98-S1-S2 Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GLHPDLTEMIMO-SF-MM Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
GNSS1-TMG-40N Anten, trạm phát sóng di động Antenna Welotec, welotec Vietnam
Code Mô Tả TV Group Sản phẩm 
UGS-400 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/07/switch-Welotec-UES-106.jpg
UES-106/UES-206/UES-208
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/09/switch-Welotec-UES-208.jpg
UGS-208
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/07/switch-Welotec-UGS-505.jpg
UGS-505
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
https://www.welotec.com/wp-content/uploads/2020/07/switch-Welotec-UGS-505-4PoE.jpg
UGS-505-4PoE
Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
SL-5ES-1/SL-8ES-1 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
SLX-5ES-1 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
108TX/116TX Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
EB-5ES-PSE-1 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
1008TX-POE+ Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
NT24k-8TX Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
NT24k-8TX-POE Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
NT24k-16TX Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
NT24k-16M12 Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
NT24k-16M12-POE Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Switch Welotec, welotec Vietnam
Code Mô Tả TV Group Sản phẩm 
Arrakis-pico-MK3 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
RSAPC Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
RSAEC Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Xeon/i3 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Arrakis-Mk3 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Vega-12210-2-QM77 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Arrakis-pico-2413-1-1900 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Vega-4A430-1-CF6 Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
Alderamin-pico Máy tính công nghiệp Welotec Industrial Computer Welotec, welotec Vietnam
HSR/PRP Time-aware Redbox-DAN PCIe  Card mạng welotec  Network card welotec, welotec Vietnam
SATEL Module Series – Embedded UHF Modules Modun welotec Module welotec Welotec, welotec Vietnam
SATEL XPRS – UHF and VHF IP Radio Router Modun welotec Module welotec Welotec, welotec Vietnam
SATEL Easy Series – Standard UHF Modem Modun welotec Module welotec Welotec, welotec Vietnam
UGI-501-1PoE Công tắc PoE PoE Injector welotec, welotec vietnam
EB-PSE-24V Công tắc PoE PoE Injector welotec, welotec vietnam
EG602 gateway ngoại biên Edge Gateway welotec, welotec vietnam
UGI-501-1PoE gateway ngoại biên Edge Gateway welotec, welotec vietnam
EB-PSE-24V gateway ngoại biên Edge Gateway welotec, welotec vietnam
EG503W, EG503L gateway ngoại biên Edge Gateway welotec, welotec vietnam
EG602 gateway ngoại biên Gateway Welotec, welotec Vietnam
EG602G gateway ngoại biên Gateway Welotec, welotec Vietnam
EG602L gateway ngoại biên 4G LTE Welotec, welotec Vietnam
RRAPC máy tính railway Railway Computer welotec, welotec vietnam

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm

 

Switch Welotec, welotec Vietnam, Bộ chuyển mạch Welotec, thiết bị chuyển mạch Welotec, Đại lý Welotec Việt Nam