Danh mục sản phẩm Termotech - Đại lý Termotech Việt Nam

1 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam RTG1PL3BC280GDCBV RTG1PL3BC280GDCBV
2 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam RBA1P3ASD6FC30 RBA1P3ASD6FC30
3 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam TS1PL3BA250GD-BB TS1PL3BA250GD-BB
4 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam TIC1KIE26A60G4 TIC1KIE26A60G4
5 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam RBS1P3ASD6FAC30 RBS1P3ASD6FAC30
6 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam RTG1PL3BC280GDCBV- RTG1PL3BC280GDCBV-
7 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Pt100 LR1P3B6250GBA20 Pt100 LR1P3B6250GBA20
8 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam LR1P3B6150GBA20 LR1P3B6150GBA20
9 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam LR1P3B6500GBA20 LR1P3B6500GBA20
10 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam LR1P3B6150GBA20 LR1P3B6150GBA20
11 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam LR1P3B6050GBA20 LR1P3B6050GBA20
12 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam LR1P3B6100GBA20 LR1P3B6100GBA20
13 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam LR1P3B6100GBA80 LR1P3B6100GBA80
14 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam LR1P3B6200GBA20 LR1P3B6200GBA20
15 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam LR1P3B6250GBA20 LR1P3B6250GBA20
16 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam LR1P3B6300GBA20 LR1P3B6300GBA20
17 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam LR1P3B6400GBA20 LR1P3B6400GBA20
18 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam LR1P3B6500GBA20 LR1P3B6500GBA20
19 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam TS1PL3B8250GD-AB TS1PL3B8250GD-AB
20 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt Loại S Thermocouples  type “S” 
21 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam RTG1PL3BC280GDCBV RTG1PL3BC280GDCBV
22 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam RBA1P3ASD6FC30 RBA1P3ASD6FC30
23 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam TS1PL3BA250GD-BB TS1PL3BA250GD-BB
24 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam TIC1KIE26A60G4 TIC1KIE26A60G4
25 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam RBS1P3ASD6FAC30 RBS1P3ASD6FAC30
26 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam RTG1PL3BC280GDCBV- RTG1PL3BC280GDCBV-
27 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt Sứ R (TTH -TERMOTECH) Thermocouples  type “R” 
28 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt TBS (TERMOTECH) Thermocouples  type “TBS” 
29 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt Sứ B (TTH -TERMOTECH) Thermocouples  type “B” 
30 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt TBF (TERMOTECH) Thermocouples  type “TBF” 
31 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt K (TTS -TERMOTECH) Thermocouples  type “K” 
32 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt TLR (TERMOTECH) Thermocouples  type “TLR” 
33 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt TLR (TERMOTECH) Thermocouples  type “TLR” 
34 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm biến nhiệt độ TPI (TERMOTECH) Thermocouples  type “TPI” 
35 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm biến nhiệt độ TPI (TERMOTECH) Thermocouples  type “TPI” 
36 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt Sứ S (TTH -TERMOTECH) Thermocouples  type “TTH” 
37 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt Sứ S (TTH -TERMOTECH) Thermocouples  type “TTH” 
38 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt Sứ K (TTH -TERMOTECH) Thermocouples  type “TTH” 
39 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt Sứ K (TTH -TERMOTECH) Thermocouples  type “TTH” 
40 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt TOT (TERMOTECH) Thermocouples  type “TOT” 
41 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt TOT (TERMOTECH) Thermocouples  type “TOT” 
42 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm biến nhiệt độ TLM (TERMOTECH) Temparature sensor
43 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm biến nhiệt độ TLM (TERMOTECH) Temparature sensor
44 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt K (TTM -TERMOTECH) Thermocouples  type “K” 
45 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt K (TTM -TERMOTECH) Thermocouples  type “K” 
46 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt TBA (TERMOTECH) Thermocouples  type “TBA” 
47 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt TBA (TERMOTECH) Thermocouples  type “TBA” 
48 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Can Nhiệt PT100; PT1000 (RESISTANCE) TERMOTECH Thermocouples  type “PT1000” 
49 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CẢM BIẾN NHIỆT PT (RIS-TERMOTECH) Thermocouples  type “PT” 
50 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ  RMF  (TERMOTECH) Temparature sensor
51 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ RMF (TERMOTECH) Temparature sensor
52 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT PT (RTA -TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
53 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT PT (RTA -TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
54 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ  ROT (TERMOTECH) Temparature sensor
55 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ ROT (TERMOTECH) Temparature sensor
56 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ  RBS (TERMOTECH) Temparature sensor
57 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ RBS (TERMOTECH) Temparature sensor
58 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT  Pt (RTF -TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
59 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT Pt (RTF -TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
60 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ  RMM (TERMOTECH) Temparature sensor
61 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ RMM (TERMOTECH) Temparature sensor
62 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT PT 100 (RTS-TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
63 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT PT 100 (RTS-TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
64 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ  RLS (TERMOTECH) Temparature sensor
65 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ RLS (TERMOTECH) Temparature sensor
66 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ  RLR (TERMOTECH) Temparature sensor
67 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ RLR (TERMOTECH) Temparature sensor
68 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ  ROT (TERMOTECH) Temparature sensor
69 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ ROT (TERMOTECH) Temparature sensor
70 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CẢM  BIẾN NHIỆT  PT 100 (RIM-TERMOTECH) Temparature sensor
71 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CẢM BIẾN NHIỆT PT 100 (RIM-TERMOTECH) Temparature sensor
72 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT  Pt (RRF-TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
73 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT Pt (RRF-TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
74 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CẢM BIẾN NHIỆT PT (RCT-TERMOTECH) Temparature sensor
75 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CẢM BIẾN NHIỆT PT (RCT-TERMOTECH) Temparature sensor
76 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT PT 100 (RTM-TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
77 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT PT 100 (RTM-TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
78 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT  PT (RTG-TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
79 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT PT (RTG-TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
80 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ  RPI (TERMOTECH) Temparature sensor
81 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ RPI (TERMOTECH) Temparature sensor
82 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ  RLM (TERMOTECH) Temparature sensor
83 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam Cảm Biến Nhiệt Độ RLM (TERMOTECH) Temparature sensor
84 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT  PT (RRG-TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”
85 Termotech Srl Vietnam_Đại Lý Termotech Srl Vietnam CAN NHIỆT PT (RRG-TERMOTECH) Thermocouples  type “PT”

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm

 

Termotech Srl, Termotech Vietnam, Termotech Việt Nam, Đại lý Termotech Việt Nam