Danh mục sản phẩm FPZ S.p.A Vietnam

FPZ S.p.A, FPZ Vietnam, FPZ Việt Nam, Đại lý FPZ Việt Nam, Máy thổi FPZ S.p.A chính hãng

Liên hệ Mr Tuấn - 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

Code

Mô Tả TV

Group Sản phẩm

S06R50+0003   mag/stock

máy thổi khí áp suất FPZ

Máy thổi_Side channel blower

SCL 06R-MS

S06R50+0004   mag/stock

SCL K03MS

SCL K04MS

SCL K05MS

SCL K06MS

SK03MS50+0019  mag/stock

SK03MS50+0003

SK04MS50+0056  mag/stock

SK04MS+ADN650  mag/stock

SK04MS50+0125

SK05MS+ACVO50

SK05MS+ADTH50  mag/stock

SK05MS50+0165

SK06MS50+0105

SCL K03MS

SCL K04MS

SCL K05MS

SCL K06MS

SCL K07MS

SCL K75MS

SK03MS50+0060   mag/stock

SK03MS50+0061   mag/stock

SK04MS50+0120   mag/stock

SK04MS50+0121   mag/stock

SK04MS50+0119   mag/stock

SK05MS50+0093

SK05MS50+0094   mag/stock

SK05MS50+0091   mag/stock

SK05MS50+0095   mag/stock

SK06MS50+0100   mag/stock

SK06MS50+0101   mag/stock

SK06MS50+0102   mag/stock

SK07MS00+0127

SK07MS00+0124   mag/stock

SK07MS00+0123   mag/stock

SK07MS00+0125   mag/stock

SK75MS00+0024

SK75MS00+0025

SK75MS00+0026

SK08MS00+0130

SK08MS00+0131   mag/stock

SK08MS00+0132   mag/stock

SK08MS00+0133   mag/stock

SK08MS00+0134

SCL K09MS

SCL K10MS

SCL K11MS

SCL K12MS

SCL 10DL-MD

SCL 15DH-MD

S10D+AAFD00

S15D+AAFF00   mag/stock

SCL R20MD

SCL R30MD

SCL R40MD

SR20MD00+0025

SR20MD00+0026

SR30MD00+0023

SR30MD00+0024 mag/stock

SR40MD00+0006

SCL R20MD

SCL R30MD

SCL R40MD

SR20MD00+0029 mag/stock

SR20MD00+0030 mag/stock

SR30MD00+0028 mag/stock

SR30MD00+0029 mag/stock

SR40MD00+0010 mag/stock

SR40MD00+0011 mag/stock

SCL K07RMD

SCL K08RMD

SCL K09MD

SCL K10MD

SCL K11MD

SCL K12MD

SK07RMD00+0076   mag/sto

SK07RMD00+0077   mag/sto

SK07RMD00+0079

SK08RMD00+0058   mag/sto

SK08RMD00+0059   mag/sto

SK08RMD00+0060

SK09MD00+0028

SK09MD00+0029

SK10MD00+0026   mag/stock

SK10MD00+0027

SK11MD00+0029

SK11MD00+0030

SK11MD00+0031

SK12MD00+0008

SK12MD00+0009

SCL K05-66

SCL K05TS

SCL K06TS

SCL K07TS

SCL K08TS

SK056650+0002

SK05TS50+0006

SK05TS50+0007

SK06TS50+0013

SK06TS50+0014   mag/

SK06TS50+0015

SK07TS00+0010

SK07TS00+0011

SK07TS00+0012

SK07TS00+0013

SK08TS00+0032

SK08TS00+0033

SK08TS00+0034

SK08TS00+0039

 

SCL K09TS

SCL K10TS

SCL K11TS      

SCL K12TS   

SK09TS00+0029

SK09TS00+0030

SK09TS00+0031

SK10TS00+0023

SK10TS00+0024

SK10TS00+0025

SK11TS00+0032

SK11TS00+0033

SK11TS00+0039

SK12TS00+0015

SK12TS00+0017

SCL K04TD

SCL K05TD

SCL K06TD

SCL K07TD

SCL K08TD

SK04TD50+0011   mag/stock

SK05TD50+0021 mag/stock

SK05TD50+0022

SK06TD50+0020

SK06TD50+0021   mag/stock

SK06TD50+0022

SK07TD00+0010

SK07TD00+0011

SK07TD00+0012

SK08TD00+0026

SK08TD00+0027

SK08TD00+0028

SK08TD00+0032

SCL K09TD

SCL K10TD

SCL K11TD   

SCL K12TD  

SK09TD00+0017

SK09TD00+0018

SK09TD00+0019

SK10TD00+0014

SK10TD00+0015

SK10TD00+0016

SK11TD00+0017

SK11TD00+0018

SK12TD00+0009

SK12TD00+0010