Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T14-1800H - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T14-1800H, 68010118, MLC500T20-225H, 68010202, MLC500T20-300H, 68010203, MLC500T20-450H, 68010204, MLC500T20-600H, 68010206, MLC500T20-750H, 68010207, MLC500T20-900H, 68010209, MLC500T20-1050H, 68010210, MLC500T20-1200H, 68010212, MLC500T20-1350H, 68010213

Combination product

MLC520R14-1800H

Part no.: 68012118
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1800H

Part no.: 68010118
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-225H

Part no.: 68012202
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-225H

Part no.: 68010202
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-300H

Part no.: 68012203
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-300H

Part no.: 68010203
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-450H

Part no.: 68012204
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-450H

Part no.: 68010204
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-600H

Part no.: 68012206
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-600H

Part no.: 68010206
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-750H

Part no.: 68012207
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-750H

Part no.: 68010207
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-900H

Part no.: 68012209
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-900H

Part no.: 68010209
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1050H

Part no.: 68012210
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1050H

Part no.: 68010210
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1200H

Part no.: 68012212
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1200H

Part no.: 68010212
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1350H

Part no.: 68012213
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1350H

Part no.: 68010213
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T14-1800H, 68010118, MLC500T20-225H, 68010202, MLC500T20-300H, 68010203, MLC500T20-450H, 68010204, MLC500T20-600H, 68010206, MLC500T20-750H, 68010207, MLC500T20-900H, 68010209, MLC500T20-1050H, 68010210, MLC500T20-1200H, 68010212, MLC500T20-1350H, 68010213, MLC520R14-1800H, 68012118, MLC520R20-225H, 68012202, MLC520R20-300H, 68012203, MLC520R20-450H, 68012204, MLC520R20-600H, 68012206, MLC520R20-750H, 68012207, MLC520R20-900H, 68012209, MLC520R20-1050H, 68012210, MLC520R20-1200H, 68012212, MLC520R20-1350H, 68012213