330876-02-10-01-00, 330876-02-10-01-00 Bently Nevada, Đại lý chính hãng Bently Nevada Vietnam

Bently Nevada Vietnam

Code: 330876-02-10-01-00
3300 XL 50 mm Proximity Probe

Bently Nevada Vietnam

Code: 330878-91-00
3300 XL 50 mm Proximitor Sensor

Bently Nevada Vietnam

Code: 330104-00-05-10-02-00
3300 XL 8 mm Proximity Probes

Bently Nevada Vietnam

Code: 330103-00-05-10-02-00
3300 XL 8 mm Proximity Probes

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-91-00
3300 XL Extension Cable

Bently Nevada Vietnam

Code: 330703-000-050-10-02-00
3300 XL 11 mm Probe, M14 x 1.5 thread, without armor

Bently Nevada Vietnam

Code: 330780-91-00
3300 XL 11 mm Proximitor Sensor

Bently Nevada Vietnam

Code: 330104-02-25-10-02-00
3300 XL 8 mm Proximity Probes