thiet-bi-do-khi-model-55000-640apo-xp95-i-s-hang-apollo-fire-vietnam-ptc-vietnam.png

Thiết bị dò khí : Model: 55000-640APO XP95 I.S , hãng APOLLO FIRE VietNam PTC VietNam