Vibro-Meter Vietnam, Vibro-Meter Việt Nam, Meggitt Vietnam, Đại lý chính hãng Vibro-Meter Meggitt Vietnam 

Đại lý chính hãng Vibro-Meter Meggitt Vietnam 

1

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 444-620-000-011-A1-B100
Accelerometer, CE620 [Replacedment of CE680(444-680-000-511)]

2

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 111-402-000-013-A1-B1-C090-D000-E100-F0-G000-H10
Proximity Transducer, TQ402

3

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 111-402-000-013-A1-B1-C060-D000-E010-F0-G000-H05
Proximity Transducer, TQ402

4

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 111-402-000-013 A1-B1-C040-D000-E050-F0-G000-H05
Proximity Transducer, TQ402

5

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 204-450-000-002-A1-B21-H10-10
Signal Conditioner, IQS450 

6

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 204-450-000-002-A1-B21-H05-10
Signal Conditioner, IQS450