Vaisala Vietnam, DMT152A1DCE1XA33EA1X, MMT162 CXDCH0AA00A1A, HMD60T, HMD60U, HMW92D, đại lý Vaisala Vietnam

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Code: DMT152A1DCE1XA33EA1X
Low Dewpoint Transmitter

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: MMT162 CXDCH0AA00A1A
Oil Moisture And Temperature transmitter

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMD60T
Temperature Transmitter, 2-wire

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMD60U
Humidity Transmitter, 2-wire

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMW92D
Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire with Display Cover