Sản phẩm Serries PIC
WALL MOUNTED ENCLOSURES
Tủ điện âm tường
EKO Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
ETS Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
EDT Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
HDS  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
KDS  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
JB Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
TB  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
BK/BKP  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
KB/KBP  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
FLOOR STANDING ENCLOSURES
Tủ điện đứng
AS  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
BS Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
MS  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
CC  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
A/C Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
GS  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
STAINLESS STEEL ENCLOSURES
Tủ điện Inox
ETS  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
JB  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
AS  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
EMC SHIELDED ENCLOSURES
Tủ cách ly điện từ EMC
ESE  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
BSE Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
CONSOLE SYSTEMS PT  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
PTE  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
PY Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
OPERATOR PANELS &  SUSPENSION SYSTEMS KSK  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
KMP  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
KPD  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
KPA  Tempa Pano VietNam, PTC VietNam
AIR CONDITIONING SYSTEMS Ventilation and Air-Conditioning Tempa Pano VietNam, PTC VietNam