ABCD

TBX-SS-B Aichi Tokei Denki Vietnam, dây tín hiệu TBX-SS-B (TBX SS8) cho đồng hồ đo khí tuabin, Phân phối chính hãng Aichi Tokei Denki Việt Nam

 

TBX-SS-B | Aichi Tokei Denki Vietnam

Aichi Tokei Denki Vietnam

Correct Code: TBX-SS-B
(TBX SS8)
Signal Wire Unit for Turbine Gas Meter Length: 2m =) Cuộn Tròn