ABCD

Shanghai Tork Vietnam, B3SH7-31.5-D-KF67-Y2 2-38 391/4, Bucket Elevator Drives B3SH7-31.5-D-KF67-Y2 2-38 391/4, Đại lý Shanghai Tork Vietnam

 

Shanghai Tork
Vietnam

Bucket Elevator Drives (37kW)
Model: B3SH7-31.5-D-KF67-Y2 2-38 391/4
Art No. 101706 ; Noted: Báo giá theo nameplate