Proximitor Seismic Monitor 3500/42-09-01

Pitesco là Đại lý Bently Nevada Việt Nam

100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 330192-10-80-90-05
 3300 XL 8 mm Extended Temperature Range (ETR) Proximity Probes Sensing
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 330400-01-05
 Accelerometer Acceleration Tranducer
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 164818-02-40-264-01-01-03-10
 Compact Proximity Probe Housing
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 87741-10-02-05
 Proximity Sensor
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 330130-080-12-05
 3300 XL 5mm & 8 mm Extension Cable
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 330400-02-05
 Accelerometer
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 330180-91-05
 3300 XL Proximitor Sensor
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 3500/42-09-01
 Proximitor Seismic Monitor
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 130539-34
 Interconnect Cables
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 330180-50-00
 Proximity Sensor
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 330780-50-00
 3300 XL 11 mm Proximitor Sensor
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 330103-00-04-10-02-00
 Proximity Probes
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 330730-040-00-00
 Extension Cable

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm Proximitor Seismic Monitor 3500/42-09-01

 

 

330192-10-80-90-05, 330400-01-05, 164818-02-40-264-01-01-03-10, 164818-XX-XX-XXX-XX-01-XX-XX, 87741-10-02-05, 330130-080-12-05, 330400-02-05, 330180-91-05, 3500/42-09-01, 130539-34, 330180-50-00, 330780-50-00, 330103-00-04-10-02-00, 330730-040-00-00, Bently Nevada Việt Nam, Bently Nevada Vietnam, Đại lý Bently Nevada Việt Nam