PCR- XP, Đầu đọc thẻ PCR- XP, Đại lý chính hãng Technip FCM Vietnam

Đầu đọc thẻ PCR- XP, Đại lý chính hãng Technip FCM Vietnam

 

100% USA Origin

Technip FCM Vietnam

Model: ALIV-ST-XP-ARM1-A10000-0
Accuload Batch Controller - 1 Arm (1 RTD)

100% USA Origin

Technip FCM Vietnam

Model: ALIV-ST-XP-ARM1-A20000-0
Accuload Batch Controller - 1 Arm (2 RTD)

100% USA Origin

Technip FCM Vietnam

Model: PCR- XP
Proximity Card reader

100% USA Origin

Technip FCM Vietnam

Model: PS-IS-CF
Proximity card