Krohne Vietnam, OPTISONIC 7000 Biogas, OPTISONIC 7000 Biogas Krohne Vietnam, đại lý Krohne Vietnam

Khí sinh học OPTISONIC 7000 là một cảm biến lưu lượng siêu âm đường dẫn một hoặc hai đường. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm GFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 7300 Bi khí để đo lưu lượng nội tuyến của khí sinh học và khí bãi rác.