HMT330 180B111BCAA100B1ABABAA1, Thiết bị đo độ ẩm và nhiệt độ HMT330 180B111BCAA100B1ABABAA1, Đại lý Vaisala Vietnam

100% Finland Origin Vaisala Vietnam Code: HMT330 180B111BCAA100B1ABABAA1
Humidity and Temperature Transmitter
100% Finland Origin Vaisala Vietnam Code: HMT330 3E0B111BCAK100B1ABCBAA1
Humidity and Temperature Transmitter