Quạt ly tâm nhỏ gọn

Quạt ly tâm là chuyên gia áp suất cao vô song trong thiết kế ly tâm với độ lệch không khí 90 ° và cánh quạt được tối ưu hóa cẩn thận. Sự phù hợp lý tưởng cho các máy chủ gắn rack 1U và 2U rất nhỏ gọn. Trong nhiều kích cỡ và mức độ mở rộng phần cứng.

TYPE
REF 100-11/12
RET 97-25/14/2TDP RL 65-21/12
REF 100-11/14 RET 97-25/18/2TDP RL 65-21/12H
REF 100-11/18 RG 125-19/06 RL 65-21/14
REF 100-11/18 H RG 125-19/12 N RL 65-21/14H
REF 175-30/18/2TDP RG 125-19/12 NM RL 90-18/00
RER 101-36/12 NHH RG 125-19/14 N RL 90-18/06
RER 101-36/14 NHH RG 125-19/14 NM RL 90-18/12 N
RER 101-36/18 NHH RG 125-19/18 N RL 90-18/14 N
RER 120-26/14/2 TDMP RG 125-19/18 NH RL 90-18/14 NG
RER 120-26/14/2 TDP RG 125-19/56 RL 90-18/18 NH
RER 120-26/18/2 TDMP RG 140 -22714N/2 TDPU RL 90-18/50
RER 120-26/18/2 TDP RG 160-28/06S RER 225-63/18/2 TDMLO
RER 125-19/06 RG 160-28/12 N RER 225-63/18/2 TDMO
RER 125-19/12 N RG 160-28/14 N RER 225-63/18/2 TDO
RER 125-19/14 N RG 160-28/14 NM RLF 100-11/12
RER 125-19/14 NH RG 160-28/14 NTD RLF 100-11/12/2HP-200
RER 125-19/18 N RG 160-28/14 NTDA RLF 100-11/14
RER 125-19/56 RG 160-28/14 NTDH RLF 100-11/18
RER 133-41/14/2 TDMP RG 160-28/14 NTDT RLF 100-11/18/2HP-182
RER 133-41/14/2 TDP RG 160-28/18 N RLF 35-8/12 N
RER 133-41/18/2 TDMP RG 160-28/18 NTDA RLF 35-8/14 N
RER 133-41/18/2 TDP RG 160-28/18 NTDI RV 40-18/12 H
RER 160-28/06S RG 160-28/18/ 2NTDHHP RV 40-18/12 L
RER 160-28/12 N RG 160-28/56S RL 90-18/56
RER 160-28/14 N RG 190-39/14/2 TDMLO RG 90-18/18 N
RER 160-28/14N/2TDA RG 190-39/14/2 TDMO RG 90-18/50
RER 160-28/18 N RG 190-39/18/2 TDMLO RG 90-18/56
RER 160-28/18 NTDI RG 190-39/18/2 TDMO RL 48-19/12
RER 160-28/18N/2TDHHP RG 190-39/18/2 TDO RL 48-19/12 ML
RER 160-28/56S RG 220-43/14/2 TDMO RL 48-19/14
RER 175-42/14/2 TDMLP RG 225-55/14/2TDMLO RL 48-19/14 ML
RER 175-42/14/2 TDMP RG 225-55/18/2 TDO RER 190-39/18/2TDMLO
RER 175-42/18/2 TDMLP RG 225-55/18/2TDMLO RER 190-39/18/2TDMO
RER 175-42/18/2 TDMP RG 225-55/18/2TDMO RER 190-39/18/2TDO
RER 175-42/18/2 TDP RG 90-18/00 RER 220-43/14/2 TDMO
RER 190-39/14/2TDMLO RG 90-18/06 RER 220-43/18/2 TDMO
RER 190-39/14/2TDMO RG 90-18/12 N RER 220-43/18/2 TDO
RG 90-18/14 N   RG 90-18/14 NG