[Datexel Việt Nam] Bộ chuyển đổi tín hiệu Datexel

DAT2105-2W Bộ Chuyển Biến Trở Potentiometer Transmitter, Datexel Vietnam
DAT2105-3W Bộ Chuyển Biến Trở  Potentiometer Converter, Datexel Vietnam
DAT2145 Bộ chuyển đổi tín hiệu Din Rail Thermocouple Converter, Datexel Vietnam
DAT2165 Bộ chuyển đổi nhiệt độ Temperature Converter, Datexel Vietnam
DAT2166 Bộ chuyển đổi nhiệt độ Temperature Converter, Datexel Vietnam
DAT3011 Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3012 Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3014 RS232 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3014 RS485 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3016 RS232 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3016 RS485 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3015I RS232 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3015I RS485 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3015V RS232 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3015V RS485 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3017I RS232 8 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3017I RS485 8 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3017V RS232 8 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3017V RS485 8 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3018 RS232 8 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3018 RS485 8 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3019 RS232 8 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3019 RS485 8 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu Signal Conditioning Modbus RTU, Datexel Vietnam
DAT3022 RS232 2 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu  Output Converter, Datexel Vietnam
DAT3022 RS485 2 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu  Output Converter, Datexel Vietnam
DAT3024 RS232 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu  Output Converter, Datexel Vietnam
DAT3024 RS485 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu  Output Converter, Datexel Vietnam
DAT3024ISO RS485 4 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu  Output Converter, Datexel Vietnam
DAT3028 RS232 8 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu  Output Converter, Datexel Vietnam
DAT3028 RS485 8 Channel Bộ chuyển đổi tín hiệu  Output Converter, Datexel Vietnam
DAT3116 RS485 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT3130 RS485 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT3138 RS485 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT3140 RS485 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT3148/8 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT3148/12 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT3188/4 RS232 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT3188/4 RS485 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT3188/8 RS232 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT3188/8 RS485 Bộ chuyển đổi tín hiệu Modbus RTU Digital Input Output Modules, Datexel Vietnam
DAT3580GW Cổng Ethernet Isolated Ethernet Gateway, Datexel Vietnam
DAT3580 MBTCP Bộ chuyển đổi Modbus sang Ethernet Modbus to Ethernet Isolated Converter, Datexel Vietnam
DAT3580 2W Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Converter,  Datexel Vietnam
DAT3580 4W Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Converter,  Datexel Vietnam
DAT3580USB 2W Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Converter,  Datexel Vietnam
DAT3580USB 4W Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Converter,  Datexel Vietnam
DAT3590 2W Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT3590 4W Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4035 Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4035IS Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4035ISHT Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4135 Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4135SEL Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4235 Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4235ISA Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4235ISB Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4235ISC Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4530 Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4531A Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4531B Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4531C Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT4531D Bộ chuyển đổi tín hiệu Isolated Signal Converter, Datexel Vietnam
DAT5023I DC A Bộ chuyển đổi tín hiệu Current Converter, Datexel Vietnam
DAT5023I DC B Bộ chuyển đổi tín hiệu Current Converter, Datexel Vietnam
DAT5023I DC C Bộ chuyển đổi tín hiệu Current Converter, Datexel Vietnam
DAT5023IAC A Bộ chuyển đổi tín hiệu Current Converter, Datexel Vietnam
DAT5023IAC B Bộ chuyển đổi tín hiệu Current Converter, Datexel Vietnam
DAT5023IAC C Bộ chuyển đổi tín hiệu Current Converter, Datexel Vietnam
DAT5024P Bộ chuyển đổi tín hiệu Current Converter, Datexel Vietnam
DAT5024AO Bộ chuyển đổi tín hiệu Current Converter, Datexel Vietnam

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm

 

Datexel, Datexel Vietnam, Datexel Việt Nam, Đại lý Datexel Việt Nam, Bộ chuyển đổi tín hiệu Datexel, DAT2105-2W, DAT2105-3W, DAT2105-2W, DAT2105-3W, DAT2145, DAT2165, DAT2166, DAT3011, DAT3012, DAT3014 RS232 4 Channel, DAT3014 RS485 4 Channel, DAT3016 RS232 4 Channel, DAT3016 RS485 4 Channel, DAT3015I RS232 4 Channel, DAT3015I RS485 4 Channel, DAT3015V RS232 4 Channel, DAT3015V RS485 4 Channel, DAT3017I RS232 8 Channel, DAT3017I RS485 8 Channel, DAT3017V RS232 8 Channel, DAT3017V RS485 8 Channel, DAT3018 RS232 8 Channel, DAT3018 RS485 8 Channel, DAT3019 RS232 8 Channel, DAT3019 RS485 8 Channel, DAT3022 RS232 2 Channel, DAT3022 RS485 2 Channel, DAT3024 RS232 4 Channel, DAT3024 RS485 4 Channel, DAT3024ISO RS485 4 Channel, DAT3028 RS232 8 Channel, DAT3028 RS485 8 Channel, DAT3116 RS485, DAT3130 RS485, DAT3138 RS485, DAT3140 RS485, DAT3148/8, DAT3148/12, DAT3188/4 RS232, DAT3188/4 RS485, DAT3188/8 RS232, DAT3188/8 RS485, DAT3580GW, DAT3580 MBTCP,, DAT3580 2W, DAT3580 4W, DAT3580USB 2W, DAT3580USB 4W, DAT3590 2W, DAT3590 4W, DAT4035, DAT4035IS, DAT4035ISHT, DAT4135, DAT4135SEL, DAT4235, DAT4235ISA, DAT4235ISB, DAT4235ISC, DAT4530, DAT4531A, DAT4531B, DAT4531C, DAT4531D, DAT5023I DC A, DAT5023I DC B, DAT5023I DC C, DAT5023IAC A, DAT5023IAC B, DAT5023IAC C, DAT5024P, DAT5024AO