Danh mục sản phẩm AECL - Đại lý AECL Việt Nam

ENVIRONMENTAL MONITORING AND CONTROL DEVICES      
TEMPERATURE / RH / DEW POINT SENSORS-RS485 MODBUS RTU / DC 4-20MA / DC 0-10V    
  AHT503-H Temperature and humidity transmitter for high humidity environment Máy phát nhiệt độ và độ ẩm cho môi trường có độ ẩm cao AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AHT-5 Temperature / humidity / dew point transmitter Máy phát nhiệt độ / độ ẩm / điểm sương AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AHS Thermostat / Humidistat Máy điều nhiệt / Humidistat AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
MULTI IAQ MONITOR AND TRANSMITTER     AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AQD-100 CO2, temperature and RH Display Hiển thị CO2, nhiệt độ và RH AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AQD-101 CO2, PM2.5, RH and Temperature display Hiển thị CO2, PM2.5, RH và Nhiệt độ AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-311 CO2, temperature and humidity transmitter
Máy phát CO2, nhiệt độ và độ ẩm
AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
TRANSMITTERS FOR CO2 MEASUREMENT       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-310 Carbon Dioxide Transmitter Máy phát Carbon Dioxide AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-320 CO2 transmitter for high humidity Máy phát CO2 cho độ ẩm cao AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
CO TRANSMITTER       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-110 Carbon Monoxide Transmitter
Máy phát carbon Monoxide
AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
PARTICULATE MATTER SENSORS       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-210 PM2.5 Transmitter Máy phát PM2.5 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-510 PM10 Air Quality Transmitter Máy phát chất lượng không khí PM10 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
TRANSMITTERS FOR HCHO AND TVOC MEASUREMENTS       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-810 HCHO Transmitter Máy phát HCHO AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-910 TVOC Air Quality Transmitter Máy phát chất lượng không khí TVOC AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
OXYGEN TRANSMITTER       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-010 Oxygen Transmitter Máy phát oxy AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  ADP Differential Pressure Transmitter Máy phát áp suất vi sai AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
ILLUMINANCE TRANSMITTER       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AEC-LX001 Lux Transmitter Máy phát Lux AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LORA ENVIRONMENTAL MONITORING DEVICES     AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AHT-503 LORA TEMPERATURE AND HUMIDITY TRANSMITTERS BỘ CHUYỂN NHIỆT VÀ NHIỆT ĐỘ LORA AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LORA MULTI IAQ MONITOR AND TRANSMITTER     AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AQD-101 LoRa CO2, PM2.5, RH and Temperature display Hiển thị LoRa CO2, PM2.5, RH và Nhiệt độ AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LORA CO2 TRANSMITTER       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-310 LoRa Carbon Dioxide Transmitter Máy phát điôxít cacbon LoRa AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-110 LoRa Carbon Monoxide Transmitter Máy phát điôxít cacbon LoRa AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LORA PARTICULATE MATTER SENSORS     AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-210 LoRa PM2.5 Transmitter Máy phát LoRa PM2.5 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-510 LoRa PM10 Air Quality Transmitter Máy phát chất lượng không khí LoRa PM10 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LORA TRANSMITTERS FOR HCHO / TVOC MEASUREMENTS     AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-810 LoRa HCHO Transmitter Máy phát LoRa HCHO AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-910 LoRa TVOC Air Quality Transmitter Máy phát chất lượng không khí LoRa TVOC AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LORA OXYGEN TRANSMITTER     AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AVC-010 LoRa O2 Transmitter Máy phát O2 LoRa AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LORA ILLUMINANCE TRANSMITTER     AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AEC-LX001 LoRa Lux Transmitter Máy phát LoRa Lux AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LORA MASTER GATEWAY       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AUS-401 LoRa Gateway Cổng LoRa AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
RS232 / RS485 TO LORA CONVERTER     AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AUS-405 RS485/RS232 to LoRa converter Công cụ chuyển đổi RS485 / RS232 sang LoRa AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
BTU/ENERGY CALCULATION       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  ABU BTU Meter Đồng hồ BTU AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AFU-800 Ultrasonic Flowmeter/ Heat meter Máy đo lưu lượng siêu âm / Máy đo nhiệt AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LIQUID MEASUREMENT AND CONTROL       
FLOW MEASUREMENT SENSORS      
PADDLEWHEEL        
  2540 Stainless Steel High Performance Flow Sensor
 
Cảm biến dòng chảy hiệu suất cao bằng thép không gỉ AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2537 Paddlewheel Flow Sensor Cảm biến lưu lượng bánh guồng AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  515 Rotor-X Paddlewheel Flow Sensor Cảm biến lưu lượng bánh guồng Rotor-X AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2536 Rotor-X Paddlewheel Flow Sensor Cảm biến lưu lượng bánh guồng Rotor-X AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  525 Metalex Flow Sensor Cảm biến dòng chảy Metalex AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
ELECTROMAGNETIC       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  Siemens magmeter 5000 MAGNETIC FLOW SENSOR THAT FEATURES NO MOVING PARTS CẢM BIẾN DÒNG TỪ TỪ CÓ TÍNH NĂNG KHÔNG CÓ BỘ PHẬN DI CHUYỂN AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2551 Magmeter Flow Sensor Cảm biến lưu lượng kế AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2552 Metal Magmeter Flow Sensor Cảm biến lưu lượng kế kim loại AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
TURBINE/ROTOR       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2000 Micro Flow Rotor Sensor Cảm biến Rotor dòng chảy vi mô AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2100 Turbine Flow Sensor Cảm biến dòng chảy tuabin AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2507 Mini Flow Rotor Sensor Cảm biến Rotor dòng chảy mini AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
ULTRASONIC       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AFU-800   Ultrasonic flow sensor Cảm biến lưu lượng siêu âm AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  220-330 Portaflow 220/330 Portable Ultrasonic Flow Sensor Cảm biến dòng siêu âm di động Portaflow 220/330 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  U1000 Ultraflow U1000 Ultrasonic Flow Sensor Cảm biến dòng siêu âm Ultraflow U1000 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  U3000-U4000 Ultraflow U3000/U4000 Ultrasonic Flow Sensor Cảm biến dòng siêu âm Ultraflow U3000 / U4000 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
VARIABLE AREA       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  SK Variable Area Flow Meter Máy đo lưu lượng vùng biến đổi AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
TRANSMITTERS       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AFM Flow Transmitter Máy phát dòng chảy AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  9900-1BC Batch Controller System Hệ thống điều khiển hàng loạt AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
SWITCH       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  FT10, GT10 Thermo-Flo™ Liquid / Gas Flow Switch Công tắc dòng chảy chất lỏng / khí Thermo-Flo ™ AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LIQUID LEVEL MEASUREMENT SENSORS AND SWITCH     AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LEVEL       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
Radar        
  LR10 EchoPulse® LR10 Pulse Radar Liquid Level Transmitter Máy phát mức chất lỏng rađa xung EchoPulse® LR10 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  LR15 EchoPulse® LR15 Pulse Radar Liquid Level Transmitter Máy phát mức chất lỏng rađa xung EchoPulse® LR15 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  LR20 EchoPulse® LR20 Pulse Radar Liquid Level Transmitter Máy phát mức chất lỏng rađa xung EchoPulse® LR15 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  LR25 EchoPulse® LR25 Pulse Radar Liquid Level Transmitter Máy phát mức chất lỏng rađa xung EchoPulse® LR15 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
ULTRASONIC       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  UG01-UG03 EchoPod® UG01 & UG03 Reflective Ultrasonic Multi-Function Liquid Level Transmitter Máy phát mức chất lỏng siêu âm phản xạ đa chức năng EchoPod® UG01 & UG03 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  UG06-UG12 EchoPod® UG06 & UG12 Reflective Ultrasonic Liquid Level Transmitter Máy phát mức chất lỏng siêu âm phản xạ EchoPod® UG06 & UG12 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  LU80-LU84 EchoSpan® LU80-84 Ultrasonic Liquid Level Transmitter Máy phát mức chất lỏng siêu âm EchoSpan® LU80-84 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  DL10 EchoPod® DL10 Ultrasonic Liquid Level Transmitter Máy phát mức chất lỏng siêu âm EchoPod® DL10 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  LU10 Switch-Tek™ Ultrasonic Level Switch Công tắc mức siêu âm Switch-Tek ™ AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  LV10 Switch-Tek™ Vertical Buoyancy Level Switch Chuyển đổi mức độ nổi theo chiều dọc Switch-Tek ™ AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
CONTROL VALVE WITH DIVERSE MATERIALS     AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
VALVE
  546 Manual Ball Valve Van bi bằng tay AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
ELECTRIC BALL VALVE
  107 Electrically Actuated Ball Valve Van bi được kích hoạt bằng điện AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  185 - 188 Electrically Actuated 3-Way Ball Valve Van bi 3 chiều được kích hoạt bằng điện AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
PNEUMATIC BALL VALVE       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  285 - 288 Pneumatically Actuated 3-Way Ball Valves Van bi 3 chiều được kích hoạt bằng khí nén AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
MANUAL DIAPHRAGM VALVES       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
    DIAPHRAGM VALVE WITH MANUAL EMERGENCY OVERRIDE. VAN DIAPHRAGM CÓ BÊN NGOÀI KHẨN CẤP HƯỚNG DẪN. AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
PNEUMATIC DIAPHRAGM VALVES       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  514-519 Diaphragm Valve Van màng AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
MANUAL BUTTERFLY VALVE       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  567, 568 Wafer Style Butterfly Valve Van bướm kiểu Wafer AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
ELECTRIC BUTTERFLY VALVE   GF ELECTRICALLY ACTUATED BUTTERFLY VALVE IS ADAPTABLE TO A VARIETY OF CONDITIONS AND APPLICATIONS VAN BƯỚM ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TỪ GF CÓ THỂ PHÙ HỢP VỚI NHIỀU ĐIỀU KIỆN VÀ ỨNG DỤNG AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
CHECK VALVES   GF PROVIDES VARIOUS TYPES OF CHECK VALVES USED IN A WIDE VARIETY OF APPLICATIONS. GF CUNG CẤP NHIỀU LOẠI VAN KIỂM TRA ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NHIỀU ỨNG DỤNG RỘNG RÃI. AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
PRESSURE CONTROL VALVES   TWO OPTIONS OF PRESSURE CONTROL VALVE, PRESSURE RETAINING VALVE AND PRESSURE REDUCING VALVE. HAI LỰA CHỌN LÀ VAN ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT, VAN TÁI TẠO ÁP SUẤT VÀ VAN GIẢM ÁP. AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LIQUID ANALYSIS       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2724, 2725, 2726 pH/ORP Electrodes
 
Điện cực pH / ORP AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2774, 2775, 2776, 2777 Threaded DryLoc pH/ORP Electrodes Điện cực pH / ORP DryLoc có ren AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
CONDUCTIVITY/RESISTIVITY       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, SANITARY Conductivity-Resistivity Electrodes Độ dẫn điện-Điện trở điện trở AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
CHLORINE       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2630 Amperometric Chlorine Electrode Điện cực clo amperometric AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2632 Amperometric Chlorine Dioxide Electrode Điện cực clo dioixide amperometric AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  8630 Chlorine Transmitter Máy phát clo AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
DISSOLVED OXYGEN       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  2610 Process Optical Dissolved Oxygen Sensor Quá trình cảm biến oxy hòa tan quang học AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
CONVERTER       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
DC SIGNAL       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  ALS Loop Power Isolator Bộ cách ly nguồn vòng lặp AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AT-800 DC Signal Converter (Slim Type) Bộ chuyển đổi tín hiệu DC (Loại mỏng) AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AT-740 VZV, VZI, IZV, IZI DC Converter Bộ chuyển đổi DC AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AT-740 VZV, VZI, IZV, IZI Isolated 2-Output DC Converter Bộ chuyển đổi DC 2 đầu ra cô lập AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
FREQUENCY       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AT-740 FCI, FCV Isolated Frequency Converter Bộ chuyển đổi tần số cô lập AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AT-740 VCF, ICF Frequency Converter Bộ chuyển đổi tần số AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
TEMPERATURE       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  ATR-2 Two-Wire Temperature Transmitter Máy phát nhiệt độ hai dây AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  ATR-3 Two-Wire Isolated Temperature Transmitter Bộ truyền nhiệt độ cách ly hai dây AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  ATR-5 Two-Wire Isolated Temperature Transmitter (Thermocouple/Pt sensor) Bộ truyền nhiệt độ cách ly hai dây (Cặp nhiệt điện / cảm biến Pt) AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AT-740 JZ, KZ, EZ, TZ, RZ Thermocouple Converter Công cụ chuyển đổi cặp nhiệt điện AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AT-740 ALM DC Limit Alarm Báo động giới hạn DC AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AUS-008 USB to RS-485 Serial Port Converter Bộ chuyển đổi cổng nối tiếp USB sang RS-485 AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AT-740 PM, PMZ Potentiometer Converter Bộ chuyển đổi chiết áp AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AT-740 RV, RVZ Reverse Converter Công cụ chuyển đổi ngược AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
SECURITY & SAFETY ///  PROFESSIONAL SECURITY DEVICES, HOUSEHOLD SAFETY ALARM, SENSORS AND PROTECTORS
 
  AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
SAFETY ALARM       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AWS Water Leak Alarm Báo động rò rỉ nước AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AGS Gas / CO Detector Máy dò khí / CO AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
SENSORS       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  MS-100E Outdoor PIR Sensor Cảm biến PIR ngoài trời AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  MS-12FE/MS-12TE Outdoor PIR Sensor Cảm biến PIR ngoài trời AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  PA-450E PIR sensor Cảm biến PIR AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  PR-11B Reflective Photoelectric Beam Sensor Cảm biến tia quang điện phản xạ AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
LIGHTNING ARRESTER       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  AZR-P Power-Use Arrester   AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  SRS-P Power-Use Arrester   AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  SRS-S Signal-Use Arrester   AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  ARS-001 / 004 Arrester for Telecommunication Devices   AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
SECURITY SYSTEM CONTROL PANEL       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  WST-026TA Intelligent Management Control System Hệ thống kiểm soát quản lý thông minh AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
CARD READER       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  WSC-019L Inductive Card Reader Đầu đọc thẻ cảm ứng AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
SECURITY PERIPHERALS       AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  WSX-002 Loop Expander Mở rộng vòng lặp AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM
  WSP-012 Power Supply Nguồn cấp AECL VIETNAM / ĐẠI LÝ AECL VIỆT NAM

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm

 

AECL Vietnam, AECL Việt Nam, Đại lý AECL Việt Nam