CD80 - ĐẦU RA TƯƠNG TỰ - PHẠM VI LÊN TỚI 2000MMCDS1850 – POTENTIOMETRIC OUTPUT – RANGE UP TO 50000MMList Sản phẩm:
1. draw-wire-sensors

a. potentiometric-linear-displacement-sensor:
CD50 – POTENTIOMETRIC OUTPUT – RANGE UP TO 1250MM ( CD50 - ĐẦU RA ĐO ĐIỆN THẾ - PHẠM VI LÊN TỚI 1250MM )
CD60 – POTENTIOMETRIC OUTPUT – RANGE UP TO 1500MM
CD80 – POTENTIOMETRIC OUTPUT – RANGE UP TO 2000MM
CD115 – POTENTIOMETRIC OUTPUT – RANGE UP TO 3000MM
CD120L POT – Range up to 3000mm, CD120L POT - Phạm vi lên tới 3000mm
CD150 – POTENTIOMETRIC OUTPUT – RANGE UP TO 6000MM, CD150 - ĐẦU RA ĐO ĐIỆN THẾ - PHẠM VI LÊN TỚI 60000MM
CDS1210 – POTENTIOMETRIC OUTPUT – RANGE UP TO 10000MM, CDS1120 - ĐẦU RA ĐO ĐIỆN THẾ - PHẠM VI LÊN TỚI 10000MM
CDS1215 – POTENTIOMETRIC OUTPUT – RANGE UP TO 15000MM, CDS1115 - ĐẦU RA ĐO ĐIỆN THẾ - PHẠM VI LÊN TỚI 150000MM
CDS1820 – POTENTIOMETRIC OUTPUT – RANGE UP TO 20000MM, CDS1820 - ĐẦU RA ĐO ĐIỆN THẾ - PHẠM VI LÊN TỚI 20000MM
CDS1830 – POTENTIOMETRIC OUTPUT – RANGE UP TO 30000MM, CDS1830 - ĐẦU RA ĐO ĐIỆN THẾ - PHẠM VI LÊN TỚI 30000MM
CDS1840 – POTENTIOMETRIC OUTPUT – RANGE UP TO 40000MM, CDS1850 - ĐẦU RA ĐO ĐIỆN THẾ - PHẠM VI LÊN TỚI 40000MM
b. draw-wire-displacement-sensors-analog-output
CD50 – ANALOG OUTPUT – RANGE UP TO 1250MM, CD50 - ĐẦU RA TƯƠNG TỰ - PHẠM VI LÊN TỚI 1250MM
CD115 – ANALOG OUTPUT – RANGE UP TO 3000MM, CD115 - ĐẦU RA ANALOG - PHẠM VI LÊN TỚI 3000MM
CDS1210 – ANALOG OUTPUT – RANGE UP TO 10000MM, CDS1210 - ĐẦU RA ANALOG - PHẠM VI LÊN TỚI 10000MM
CDS1830 – ANALOG OUTPUT – RANGE UP TO 30000MM , CDS1210 - ĐẦU RA ANALOG - PHẠM VI LÊN TỚI 10000MM

CD60 – ANALOG OUTPUT – RANGE UP TO 1500MM, CD60 - ĐẦU RA TƯƠNG TỰ - PHẠM VI LÊN TỚI 1500MM
CD120L – ANALOG OUTPUT – RANGE UP TO 3000MM, CD120L - ĐẦU RA ANALOG - PHẠM VI LÊN TỚI 3000MM
CDS1215 – ANALOG OUTPUT – RANGE UP TO 15000MM, CDS1215 - ĐẦU RA ANALOG - PHẠM VI LÊN TỚI 15000MM
CDS1840 – ANALOG OUTPUT – RANGE UP TO 40000MM, CDS1840 - ĐẦU RA ANALOG - PHẠM VI LÊN TỚI 40000MM
CD150 – ANALOG OUTPUT – RANGE UP TO 6000MM, CD150 - ĐẦU RA TƯƠNG TỰ - PHẠM VI LÊN TỚI 6000MM
CDS1820 – ANALOG OUTPUT – RANGE UP TO 20000MM, CDS1820 - ĐẦU RA ANALOG - PHẠM VI LÊN TỚI 20000MM
CDS1850 – ANALOG OUTPUT – RANGE UP TO 50000MM, CDS1850 - ĐẦU RA ANALOG - PHẠM VI LÊN TỚI 50000MM
c, draw-wire-displacement-sensors-incremental-output
CD50 - INCREMENTAL OUTPUT - RANGE UP TO 1250MM, CD50 - SẢN LƯỢNG TĂNG DẦN - PHẠM VI LÊN TỚI 1250MM
CD60 - INCREMENTAL OUTPUT - RANGE UP TO 1500MM, CD60 - SẢN LƯỢNG TĂNG DẦN - PHẠM VI LÊN TỚI 1500MM
CD80 - INCREMENTAL OUTPUT - RANGE UP TO 2500MM, CD80 - SẢN LƯỢNG TĂNG DẦN - PHẠM VI LÊN TỚI 2500MM
CD150 - INCREMENTAL OUTPUT - RANGE UP TO 6000MM, CD150 - SẢN LƯỢNG TĂNG DẦN - PHẠM VI LÊN TỚI 6000MM
CD120L - INCREMENTAL OUTPUT - RANGE UP TO 3500MM, CD120L - SẢN LƯỢNG TĂNG DẦN - PHẠM VI LÊN TỚI 3500MM
CD120L - INCREMENTAL OUTPUT - RANGE UP TO 3500MM, CD115 - SẢN LƯỢNG TĂNG DẦN - PHẠM VI LÊN TỚI 3500MM
CD115 - INCREMENTAL OUTPUT - RANGE UP TO 3500MM, CD115 - SẢN LƯỢNG TĂNG DẦN - PHẠM VI LÊN TỚI 3500MM
CDS - INCREMENTAL OUTPUT - RANGE UP TO 50M, CDS - SẢN LƯỢNG TĂNG DẦN - PHẠM VI LÊN TỚI 50M
d. draw-wire-displacement-sensors-absolute-output
CD60 - ABSOLUTE OUTPUT - RANGE UP TO 1500MM, CD60 - ĐẦU RA TUYỆT ĐỐI - PHẠM VI LÊN TỚI 1500MM
CD80 - ABSOLUTE OUTPUT - RANGE UP TO 2500MM, CD80 - ĐẦU RA TUYỆT ĐỐI - PHẠM VI LÊN TỚI 2500MM
CD115 - ABSOLUTE OUTPUT - RANGE UP TO 3500MM, CD115 - ĐẦU RA TUYỆT ĐỐI - PHẠM VI LÊN TỚI 3500MM
CD150 - ABSOLUTE OUTPUT - RANGE UP TO 6000MM, CD150 - ĐẦU RA TUYỆT ĐỐI - PHẠM VI LÊN TỚI 6000MM
CDS ABS – Range up to 50000mm, CDS - ĐẦU RA TUYỆT ĐỐI - PHẠM VI LÊN TỚI 50M
e. linear-sensors-mechanical-device

CD80 - MECHANICAL DEVICE - RANGE UP TO 2500MM, CD80 - THIẾT BỊ CƠ KHÍ - PHẠM VI LÊN TỚI 2500MM
CD115 - MECHANICAL DEVICE - RANGE UP TO 3500MM, CD115 - THIẾT BỊ CƠ KHÍ - PHẠM VI LÊN TỚI 3500MM
CD120L - MECHANICAL DEVICE - RANGE UP TO 3500MM, CD120L - THIẾT BỊ CƠ KHÍ - PHẠM VI LÊN TỚI 3500MM
CD150 - MECHANICAL DEVICE - RANGE UP TO 6000MM, CD150 - THIẾT BỊ CƠ KHÍ - PHẠM VI LÊN TỚI 6000MM
CDS1210 - MECHANICAL DEVICE - RANGE UP TO 10000MM, CDS1210 - THIẾT BỊ CƠ KHÍ - PHẠM VI LÊN TỚI 10000MM
CDS1215 - MECHANICAL DEVICE - RANGE UP TO 15000MM, CDS1215 - THIẾT BỊ CƠ KHÍ - PHẠM VI LÊN TỚI 15000MM
CDS1840 - MECHANICAL DEVICE - RANGE UP TO 40000MM, CDS1840 - THIẾT BỊ CƠ KHÍ - PHẠM VI LÊN TỚI 40000MM
CDS1830 - MECHANICAL DEVICE - RANGE UP TO 30000MM, CDS1830 - THIẾT BỊ CƠ KHÍ - PHẠM VI LÊN TỚI 30000MM
CDS1820 - MECHANICAL DEVICE - RANGE UP TO 20000MM, CDS1820 - THIẾT BỊ CƠ KHÍ - PHẠM VI LÊN TỚI 20000MM
CDS1850 - MECHANICAL DEVICE - RANGE UP TO 50000MM, CDS1850 - THIẾT BỊ CƠ KHÍ - PHẠM VI LÊN TỚI 50000MM

f. accessories-for-draw-wire-sensors
ACCESSORIES FOR DRAW-WIRE SENSORS