Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T30-300H/A - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T30-300H/A, 68016303, MLC500T30-450H/A, 68016304, MLC500T30-600H/A, 68016306, MLC500T30-750H/A, 68016307, MLC500T30-900H/A, 68016309, MLC500T30-1050H/A, 68016310, MLC500T30-1200H/A, 68016312, MLC500T30-1350H/A, 68016313, MLC500T30-1500H/A, 68016315, MLC500T30-1650H/A, 68016316

Combination product

MLC510R30-300H/A

Part no.: 68017303
Safety light curtain receiver
    30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T30-300H/A

Part no.: 68016303
Safety light curtain transmitter
  0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 
Combination product

MLC510R30-450H/A

Part no.: 68017304
Safety light curtain receiver
    30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T30-450H/A

Part no.: 68016304
Safety light curtain transmitter
  0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 
Combination product

MLC510R30-600H/A

Part no.: 68017306
Safety light curtain receiver
    30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T30-600H/A

Part no.: 68016306
Safety light curtain transmitter
  0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 
Combination product

MLC510R30-750H/A

Part no.: 68017307
Safety light curtain receiver
    30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T30-750H/A

Part no.: 68016307
Safety light curtain transmitter
  0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 
Combination product

MLC510R30-900H/A

Part no.: 68017309
Safety light curtain receiver
    30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T30-900H/A

Part no.: 68016309
Safety light curtain transmitter
  0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 
Combination product

MLC510R30-1050H/A

Part no.: 68017310
Safety light curtain receiver
    30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T30-1050H/A

Part no.: 68016310
Safety light curtain transmitter
  0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 
Combination product

MLC510R30-1200H/A

Part no.: 68017312
Safety light curtain receiver
    30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T30-1200H/A

Part no.: 68016312
Safety light curtain transmitter
  0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 
Combination product

MLC510R30-1350H/A

Part no.: 68017313
Safety light curtain receiver
    30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T30-1350H/A

Part no.: 68016313
Safety light curtain transmitter
  0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 
Combination product

MLC510R30-1500H/A

Part no.: 68017315
Safety light curtain receiver
    30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T30-1500H/A

Part no.: 68016315
Safety light curtain transmitter
  0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 
Combination product

MLC510R30-1650H/A

Part no.: 68017316
Safety light curtain receiver
    30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

MLC500T30-1650H/A

Part no.: 68016316
Safety light curtain transmitter
  0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479 

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

 

MLC500T30-300H/A, 68016303, MLC500T30-450H/A, 68016304, MLC500T30-600H/A, 68016306, MLC500T30-750H/A, 68016307, MLC500T30-900H/A, 68016309, MLC500T30-1050H/A, 68016310, MLC500T30-1200H/A, 68016312, MLC500T30-1350H/A, 68016313, MLC500T30-1500H/A, 68016315, MLC500T30-1650H/A, 68016316, MLC510R30-300H/A, 68017303, MLC510R30-450H/A, 68017304, MLC510R30-600H/A, 68017306, MLC510R30-750H/A, 68017307, MLC510R30-900H/A, 68017309, MLC510R30-1050H/A, 68017310, MLC510R30-1200H/A, 68017312, MLC510R30-1350H/A, 68017313, MLC510R30-1500H/A, 68017315, MLC510R30-1650H/A, 68017316