BAREL Vietnam, HFXE 236 E1003, Chấn lưu HFXE 236 E1003, Đại chính hãng BAREL tại Việt Nam

Chấn lưu HFXE 236 E1003, Đại chính hãng BAREL tại Việt Nam

 

100% Norway  Origin

BAREL Vietnam

Model: 12673
HFXE 236 E1003 230V
Combined Emergency Inverter and Elec