ABCD

Aichi Tokei Denki Vietnam, NW05-PTP, Đồng hồ đo lưu lượng NW05-PTP, đại lý Aichi Tokei Denki Vietnam

 

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Momentary/Accumuated Flow Meter NW05-PTP
Built-in Battery