Thiết bị truyền động Kinetrol P3074-04402-100, P3074-14002-110, SP041, SP042, SP043

P3074-04402-100
P3074-14002-110
SP041

SP042
SP043
P3 ON/OFF POSITIONER, DA CCW ON RISING SIGNAL, 2XV3 SPDT SWITCHES 24VDC FAIL
FREE MODE
ACTUATOR MODEL 07 WITH P3 POSITIONER, DA CCW ON SIGNAL RISE, FAIL FREE MODE,
WITH FRS 24VDC
SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 02
SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 05
SEAL KIT FOR ACTUATOR MODEL 07
6
1
45
87
58