MS3707-D-AA/K/JP, Mô-đun tín hiệu MTT MS3707-D-AA/K/JP, MTT Vietnam

MS3707-D-AA/K/JP, MTT MS3707-D-AA/K/JP, Mô-đun tín hiệu MTT MS3707-D-AA/K/JP, MTT Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MTT tại Việt Nam

Model: MS3707-D-AA/K/JP
Slim Plug-in Distributor
with Isolated Dual Output
Power supply: 24V DC
Input: 4 to 20mA DC from 2 wire transmitters.
Output 1: 4 to 20mA DC
Output 2: 4 to 20mA DC

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

70085-1010-028, Cảm biến tốc độ thụ động AI-Tek 70085-1010-028, AI-Tek Vietnam

70085-1010-028, AI-Tek 70085-1010-028, Cảm biến tốc độ thụ động AI-Tek 70085-1010-028, AI-Tek Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý AI-Tek tại Việt Nam

70085-1010-028
Passive Speed Sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660