Messko Vietnam - Cảm biến nhiệt độ Messko ZTF21-CA1IBNN2

ZTF21-CA1IBNN2, Messko ZTF21-CA1IBNN2, Temp.Transmitter ZT-F2.1 ZTF21-CA1IBNN2, Messko Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Messko tại Việt Nam

Code: ZTF21-CA1IBNN2
Temp.Transmitter ZT-F2.1

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660

Metrix Vietnam - Cảm biến tiệm cận Metrix MX2034-11-01-05-05-01-023-00

MX2034-11-01-05-05-01-023-00, Metrix MX2034-11-01-05-05-01-023-00, Prox. Sensor MX2034-11-01-05-05-01-023-00, Metrix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Metrix tại Việt Nam

MX2034-11-01-05-05-01-023-00
Prox. sensor
DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter, Material Calibration AISI-SAE 4140 CrMo Steel

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

Hotline: TUẤN 0357.988.660