dai-ly-armano-messtechnik-gmbh-vietnam-armano-messtechnik-gmbh-viet-nam-duplex-and-differential-pressure-gauges.png

Đại lý ARMANO Messtechnik GmbH Vietnam, ARMANO Messtechnik GmbH Việt Nam, Duplex and Differential Pressure Gauges, Đồng hồ đo áp suất hai mặt và chênh lệch ARMANO Messtechnik GmbH Vietnam

Đồng hồ đo áp suất hai mặt và chênh lệch thích hợp để đo áp suất âm và dương trong khoảng từ 0-2,5 mbar đến 0-600 bar đối với môi trường khí và lỏng không ăn mòn đồng thau / đồng hoặc thép không gỉ. Đối với một số phiên bản của đồng hồ đo áp suất song công và chênh lệch, có thể lắp đặt thêm phụ kiện điện và / hoặc đệm hóa chất, cũng như tăng cường bảo vệ chống lại quá áp.

Duplex pressure gauges with Bourdon tube

DR

bezel ring case black 
without case filling 


nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5100
DRCh / DRChG

bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 


nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5101

Special duplex pressure gauges with Bourdon tube

DRg 60-1Fz / DRChg 80-1Fz / DRChg 100-1Fz
combi gauges for rail cars 
rail car pressure gauges 
according to DIN 38030:2009-02 
without case filling  
nominal size: 60 (2.36"), 80 (3"), 100 (4")
DetailsDS 5901
DRChg 125-1Fz
combi gauges for rail cars 
rail car pressure gauges 
without case filling 
nominal size: 125 (5")
DetailsDS 5901.1

Differential pressure gauges with Bourdon tube

Indication of two pressures plus the differential pressure

DiR

bezel ring case black 
without case filling 


nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5100
DiRCh / DiRChG
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5101

Indication of the differential pressure

5111 DiRZChG
DiRZCh / DiRZChG

bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 


nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5111

Differential pressure gauges with Bourdon tube, with electrical additional accessory

DiRZCh / DiRZChOe
bayonet ring case stainless steel 
with limit switch contact assembly 
without or with case filling oil 
nominal size: 160 (6")
DetailsDS 5119

Differential pressure gauges with vertical diaphragm

DiPsPH

 

with cover plate polycarbonate 
without case filling 


nominal size: 

100 (4'')


DetailsDS 5401

Differential pressure gauges with vertical diaphragm, with electrical additional accessory

DiPsPH
with cover plate polycarbonate 
with integrated micro switch 
without case filling 
nominal size: 100 (4")
DetailsDS 5495

Differential pressure gauges with diaphragm

5200_DiP1Ch
DiP1Ch / DiP1ChG

bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 


nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5200
5210_DiP2Ch
DiP2Ch / DiP2ChG

bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 


nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5210
5210_DiP2SCh
DiP2SCh / DiP2SChG
bayonet ring case stainless steel 
safety category S3 according to EN 837-1 
without or with case filling 
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5210

Differential pressure gauges with diaphragm, with electrical additional accessory

5210_DiP1Ch
DiP1Ch / DiP1ChOe

bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling oil 


nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5200
5200_DiP2Ch_mit elektrischer Zusatzeinrichtung
DiP2Ch / DiP2ChOe

bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling oil 


nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5210
5210_DiP2SCh_mit elektrischer Zusatzeinrichtung
DiP2SCh / DiP2SChOe
bayonet ring case stainless steel 
safety category S3 according to EN 837-1 
without or with case filling oil 
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5210

Differential pressure gauges with diaphragm capsule

DiKPCh

bayonet ring case stainless steel 
without case filling 


nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 5601

5210_3-Spindel_Typ15_PN40_1_4571_DN3
Model: 15
3-spindle pressure gauges valve model 15 for DiPsPH
DetailsDS 5401
5401_5495_4-Spindel_Typ16
Model: 16
4-spindle pressure gauge valve model 16 for DiPsPH
DetailsDS 5401
5200_3-Spindel-Ventilblock_Typ11_PN100_DN5_DB5200
Model: 11
3-spindle valve blocks model 11 for DiP1Ch
DetailsDS 5200
5200_5-Spindel-Ventilblock_Typ12_PN100_DN5
Model: 12
5-spindle valve blocks model 12 for DiP1Ch
DetailsDS 5200
5210_ 3-Spindel_Typ13_PN40_1_4571_DN3
Model: 13
3-spindle pressure gauge valves model 13 for DiP2Ch
DetailsDS 5210