Communication & control_2.45GHz 100W SSPO Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Communication & control_9.5GHz 100W FET Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Inspect system Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Inspect system_The Print-CAP Web Inspection System Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
RAILWAY MAINTANCE Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Railway Maintance_Ultrasonic Rail Flaw Detector “Rail Tester” PRD-300 Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Railway Maintance_Ultrasonic Rail Inspection Car 'URIC' Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Railway Maintance_Portable ultrasonic rail flaw imager 'SM-3R' Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Railway Maintance_Switch profile gauge 'SPG-3S', 'SPG-3N' Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Railway Maintance_Expansion gap gauge 'EGG-1N', 'EGG-1S' Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Railway Maintance_"Datadepot" system 'DD system' Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
CONSTRUCTION SYSTEM Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Construction system_TMG-30/ Attitude Sensing System Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Construction system_TL-300 / Level sensing system for tunnel excavation Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Construction system_PN-200 / Pipe Jacking Gyro Navigation System Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Construction system_TMG-12F / Fiber Optic Gyrocompass for Tunnel Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
SENSOR Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Sensor_Vibrating Silicon-gyro Attitude Sensor VSAS-T1G Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Sensor_Vibrating Silicon-gyro Attitude Sensor VSAS-2GM Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Sensor_Velocity Type Strong Motion Seismometer TSM-1 Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam
Sensor_vibration isolation seismometer application Servo Accelerometer TA-25J Tokyo Keiki Vietnam, Tokyo Keiki PTC VietNam, PTC VietNam