RH5MV0150M01T151S1011G2, Cảm biến vị trí RH5MV0150M01T151S1011G2, Đại lý MTS Sensor tại Việt Nam

MTS Sensor/Temposonics Vietnam Code: RH5MV0150M01T151S1011G2
 Temposonics® R-Series
Rotork Vietnam Serial No.: CH65210104
 IQ25 F14 B4 [IP68] 18RPM 400/3/50 (-30 +70 °C); WD103B0000
 Actuator