PILZ Vietnam, 750104, 750103, 750107, 777949, 750102, đại lý PILZ Vietnam

 

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

750104
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c Safety Relay

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

750103
PNOZ s3 24VDC 2 n/o Safety Relay

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

750107
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c Safety Relay

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

777949
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so Safe monitoring relays

100% Germany Origin

PILZ Vietnam

750102
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c Safety Relay