Nhà phân phối tủ lạnh phòng lab National Lab chính hãng giá tốt tại Việt Nam

ML0806WN

Laboratory Refrigerator MedLab ML

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Laboratory Refrigerator

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.529

ML0801WU

Uni Refrigerator MedLab ML

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.530

LSSA1105EWU

Laboratory Refrigerator LabStar Sanguis LSSA

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.531

LSSA1105GEWU

Laboratory Refrigerator LabStar Sanguis LSSA

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.532

LSSA1105EWN

Laboratory Refrigerator LabStar Sanguis LSSA

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.533

ML1506WN

Laboratory Refrigerator MedLab ML

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.534

ML3001WU

Uni Refrigerator MedLab ML

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.535

ML3006WN

Laboratory Refrigerator MedLab ML

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.536

LSSI 3505 EWU/EEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 35

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.537

LSSI 3505 GEWU/GEEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 35

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.538

LSSI 3505 EWN/EEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 35

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.539

LSSI 3505 GEWN/GEEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 35

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.540

LSSI 5005 EWU/EEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 50

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.541

LSSI 5005 GEWU/GEEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 50

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.542

LSSI 5005 EWN/EEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 50

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.543

LSSI 5005 GEWN/GEEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 50

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.544

LSSI 7505 EWU/EEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 75

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.545

LSSI 7505 GEWU/GEEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 75

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.546

LSSI 7505 EWN/EEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 75

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.547

LSSI 7505 GEWN/GEEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 75

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.548

LSSI 14005 EWU/EEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 140

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.549

LSSI 14005 GEWU/GEEU

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 140

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.550

LSSI 14005 EWN/EEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 140

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.551

LSSI 14005 GEWN/GEEN

Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 140

Tủ lạnh phòng lab National Lab

Đại lý National Lab Việt Nam
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.552

 

ML0806WN, ML0801WU, LSSA1105EWU, LSSA1105GEWU, LSSA1105EWN, ML1506WN, ML3001WU, ML3006WN, LSSI 3505 EWU/EEU, LSSI 3505 GEWU/GEEU, LSSI 3505 EWN/EEN, LSSI 3505 GEWN/GEEN, Tủ lạnh phòng lab National Lab, Laboratory Refrigerator LabStar Sirius LSSI 50, Đại lý National Lab Việt Nam