New Cosmos Electric Vietnam, XP-3110, XP-3140, XP-3160, XA-4400II, XP-702III, XO-2200, đại lý New Cosmos Electric Vietnam

 

Combustible Gas Detector - Máy dò khí dễ cháy XP-3110
Combustible Gas Detector - Máy dò khí dễ cháy XP-3140
Combustible Gas Detector - Máy dò khí dễ cháy XP-3160
Multi-Gas Detector - Máy dò đa khí XA-4400II
Gas Leak Detector - Thiết bị phát hiện rò khí XP-702III
Personal Oxygen Monitor - Thiết bị kiểm soát Oxy XO-2200