MINIMAX Vietnam, 907481, 907481, 907541, 901038, 901518, 901773, Minimax Chính Hãng Giá Tốt

Pos

Code

Manu

1

Flame detector FMX5000 IR

P/N: 907481

(only detector)

MINIMAX

100% Germany Origin

2

Smoke detector OMX 95

P/N: 907541

(only detector)

MINIMAX

100% Germany Origin

3

Power supply NT5000 24V/15A-HR

P/N: 901038

MINIMAX

100% Germany Origin

4

Card FMZ5000 zone control panel

P/N: 901518

MINIMAX

100% Germany Origin

5

Module FMZ5000 conventional detector

P/N: 901773

MINIMAX

100% Germany Origin