Jenco Vietnam, Đại lý Jenco Việt Nam, 6308PT, IP-600-9TH, Oxysens120, DO3910, Thiết bị Jenco Chính Hãng Giá Tốt 

100%  USA Origin

Jenco Vietnam

Code: 6308PT
pH/DO controller

100%  USA Origin

Jenco Vietnam

Code: IP-600-9TH
pH electrode ; Used for pH/DO controller 6308PT

100%  USA Origin

Jenco Vietnam

Code: Oxysens120
DO electrode ; Used for pH/DO controller 6308PT

100%  USA Origin

Jenco Vietnam

Code: DO3910
DO transmitter

Pitesco là Nhà cung cấp thiết bị Jenco Vietnam, Đại lý Jenco Việt Nam, 6308PT, IP-600-9TH, Oxysens120, DO3910 Chính Hãng Giá Tốt